2019

Utredning med alvorlige mangler

- Skal man følge e-helsedirektoratets anbefaling, kan det føre til mange år uten forbedring av systemene, sier president Marit Hermansen.
Daniel Wærnes
11. januar 2019
Mangler i helsetjenestens IKT-løsninger
ALVORLIGE MANGLER: Holte Consulting og Legeforeningen er kritiske til e-helsedirektoratets anbefalte journalløsning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Holte Consulting har gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen av nasjonal kommunal løsning for "én innbygger – én journal" på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet. Direktoratet for e-helse oversendte departementet selve utredningen i juli, 2018.

Legeforeningen er enig med Holte Consulting i at gevinstanslaget i direktoratets utredning er altfor optimistisk, og at den har en svært stor gjennomføringsrisiko.

- Vi frykter at konseptvalget som e-helsedirektoratet nå anbefaler er urealistisk og ligger langt utenfor det pragmatiske og politiske handlingsrommet. Dette kan føre til mange flere år uten forbedring av systemene, sier president Marit Hermansen.

- Et blindspor

Direktoratet for e-helse har anbefalt én nasjonal journalløsning for alle kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert fastlegene, uten at de regionale helseforetakene skal være med. Løsningen skal kun utveksle "utvalgt informasjon" med spesialisthelsetjenesten.

Det vil eksempelvis ikke bli mulig å etablere felles legemiddellister, behandlingsplaner eller dele annen kritisk informasjon mellom kommuner og helseforetak, i den anbefalte løsningen. En isolert kommunal fellesløsning ble også frarådet av direktoratet i 2015. Begrunnelsen var da begrenset nytteverdi, altfor store kostnader og negativt gevinstpotensial.

- Forslaget om en isolert kommunal journalløsning – uten spesialisthelsetjenesten – er et blindspor, mener Hermansen.

Holte Consulting legger i sin konklusjon fram flere alvorlige mangler i utredningen fra Direktoratet for e-helse:

  • Gevinstanslaget er 17 milliarder kroner for høyt

  • Store gevinster knyttet til redusert tidsbruk for helsepersonell er basert på gjetninger, uten innhenting av data om nåsituasjonen eller kunnskap om effekter av en ny løsning

  • Utredningen har ikke veiet det anbefalte konseptet opp mot mer realistiske alternativ. Altså løsninger med mindre konsolidering i felles løsning og med høy grad av samhandlingsfunksjonalitet

  • Det anbefalte konseptet løser ikke samhandlingsutfordringene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. En slik løsning innebærer at nye og komplekse grensesnitt må utvikles

  • Holte Consulting slår fast at "uten bindende forpliktelser og/eller obligatorisk innføring er vi kritiske til å igangsette en så stor investering"

 - Innovasjonen må skje der tjenestene leveres

Legeforeningen står ved sin anbefaling om å forbedre og ta ut potensialet i dagens løsninger og plattformer. Samtidig prøver Helse Midt-Norge nå ut Helseplattformen, en løsning som samler både spesialist- og primærhelsetjenesten i ett journalsystem.

Legeforeningen ønsker å bidra til at helsetjenesten har moderne IKT-løsninger som understøtter kvalitet, effektivitet og helhetlige pasientforløp på tvers av nivåene. Hensynet til rask forbedring av pasientsikkerhet, kvalitet og helsepersonells arbeidshverdag krever at alle parter samarbeider om konkrete tiltak som har felles nytte.

- Vi må raskt ha på plass de nødvendige standardene som gjør det mulig å utvikle journal- og samhandlingsløsninger i et konkurrerende marked. Dette vil bidra til at nødvendig innovasjon skjer der tjenestene leveres, mens nødvendige nasjonale felleskomponenter håndteres sentralt. Legeforeningen vil bidra! sier Hermansen.