Ber om endring i fraværsreglene for LIS1

Legeforeningen, RHF-ene og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet om å endre de nye fraværsreglene for LIS1.
KONSEKVENSER: Endringene i fraværsreglene for LIS1 vil føre til forsinkelser for flere leger. Foto: Ahus
KONSEKVENSER: Endringene i fraværsreglene for LIS1 vil føre til forsinkelser for flere leger. Foto: Ahus/Legeforeningen

Bakgrunnen for initiativet, som kommer fra Legeforeningen, er endringen i spesialistforskriften som trådte i kraft 1. mars 2017 for LIS 1 og som skal tre i kraft for LIS2 og LIS3 1. mars 2019.

Den gjeldende spesialistforskriften fastsetter at LIS1 kan ha fravær på maksimalt 10 prosent. Fravær utover dette utløser behov for, og rett til, resttjeneste. Det har tidligere blitt problematisert hva som teller som fravær, og særlig om ferie skulle telle som fravær eller som tjeneste. Legeforeningen har bedt Helsedirektoratet om en fortolkning på det aktuelle spørsmålet. De fikk bekreftet at direktoratet tolket forskriften slik at ferie inngår som en del av tjenesten og dermed ikke er med i beregningen av 10 prosent fravær.

Negative konsekvenser

Til tross for dette, har Helse- og omsorgsdepartementet i etterkant hatt en annen oppfatning.

Departementets forståelse av spesialistforskriftens innebærer at blant annet ferie skal telle som fravær for LIS1. Maksimalt tillatt fravær på 10 prosent tilsvarer 5,2 uker i sykehus og maksimalt 2,6 uker i kommunen. I praksis vil de nye fraværsreglene føre til at leger fort går over fraværsgrensen dersom de har fravær, i tillegg til å ta ut full ferie. Det har trolig ikke vært departementets intensjon, spesielt med tanke på at både arbeidsgiver og arbeidstaker har en plikt til å sørge for at ferie tas ut.

Legeforeningen, RHF-ene og KS mener dette vil ha negative konsekvenser, blant annet for driften av helsetjenesten i helseforetakene og kommunene. Etter deres oppfatning bør spesialistforskriften endres slik at ferie teller som tjenestetid i hele spesialistutdanningen, også for LIS1.