2019

Forhandlingene om rammeavtalen for fastlegeordningen i gang

Legeforeningen vil prioritere krav som vil bidra til økt rekruttering og stabilisering av fastleger i næringsdrift.
Tor Arne Gangsø og Marit Hermansen. Foto: Vilde Baugstø
President i Legeforeningen Marit Hermansen sammen med Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv i KS. Foto: Vilde Baugstø

15. mai starter forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området.

Rammeavtalen regulerer sentrale rettigheter som er viktige for fastlegene: Rett til å overdra praksisen ved oppsigelse av hjemmel, rett til fravær, inntak av vikar, åpningstider og liknende. 

Forhandlingene vil skje parallelt med normaltariffoppgjøret. En viktig grunn til at Legeforeningen ønsker å forhandle rammeavtalen parallelt med normaltariffen, er at økonomien i fastlegeordningen henger tett sammen med fastlegenes rettigheter og plikter. Fastlegene har over flere år fått stadig større arbeidsbelastning som følge av nye oppgaver og plikter, uten at finansieringen har fulgt med.

Legeforeningen vil i årets forhandlinger særlig prioritere krav som vil bidra til økt rekruttering og stabilisering av fastleger i næringsdrift. Også disse forhandlingene forventes å bli krevende.

Partene har frist for å bli enige om en ny avtale innen midnatt 30. juni.

Her kan du lese mer om rammeavtalene og særavtalen:

Det finnes to rammeavtaler for fastlegeordningen - en for Oslo kommune og en for kommuner som er medlem av KS.   
 Avtalene regulerer viktige rettigheter for fastlegene, som blant annet rett til å overdra praksisen til ny lege, rett til fravær, inntak av vikar, åpningstider o.l. Rammeavtalen inneholder også regler for hvordan samarbeidet mellom kommunen og legene skal foregå, som allmennlegeutvalget og samarbeidsutvalget. 

Rammeavtalene og fastlegeforskriften danner rammen for hva som kan kreves ensidig av en part ved inngåelse/revisjon av individuell fastlegeavtale.  

Rammeavtalen løper videre automatisk for ett år om gangen dersom ingen av partene sier den opp til med minst 3 måneders varsel. 

I vårens forhandlinger er det kun rammeavtalen for fastlegene i KS-området som reforhandles. I år starter forhandlingene 15. mai. 
 Rammeavtalene har ingen bestemmelser om tvisteløsning dersom partene ikke blir enige i forhandlingene. Dersom partene ikke blir enige om en ny avtale, eller å forlenge den gamle, faller rammeavtalen bort.    

Rammeavtalen gjelder for næringsdrivende fastleger, og er ingen tariffavtale. Det betyr at lovene som regulerer arbeidstvister og retten til å streike ikke gjelder.  

Normaltarifforhandlingene er arenaen der partene forhandler om Statsavtalen og fastsetterøkonomien i fastlege- og avtalespesialistordningen.  

Partene er staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Legeforeningen på den andre siden.  

  I forhandlingene skal partene først bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret, og så skal denne rammen fordeles på ulike takster.  

I løpet av forhandlingene avtales også avsetninger til ulike fond og til EPJ-løftet.  

Forhandlingene foregår hvert år i mai og juni, og har frist ved midnatt 30. juni. I år starter forhandlingene 16. mai.  

Normaltariffen er en forskrift (forskrift til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege), og gjelder fra  1. juli.  Fordi normaltariffen er en forskrift, og ikke en sentral tariffavtale, er det ingen streikemuligheter eller andre tvisteløsninger dersom partene er uenige.  

Særavtalen (SFS 2305) er en sentral tariffavtale som gjelder for alle leger med arbeidsavtale med  kommunen. Det vil si at den gjelder for kommunalt ansatte fastleger, kommuneoverleger, turnusleger/LIS1, leger med avtale om arbeid på helsestasjon, sykehjem, fengsler osv.

Særavtalen regulerer sentrale vilkår for legevaktsarbeid, fastlegers rett til praksiskompensasjon ved andre allmennlegeoppgaver, LIS1-legenes lønn og andre viktige arbeidsvilkår mv.  

Partene i avtalen er KS og Legeforeningen. 

Særavtalen forhandles normalt annethvert år. Avtalen skal forhandles neste gang høsten 2019.  

Dersom partene ikke kommer til enighet i forhandlinger, kan partene ta saken inn for en sentral nemnd. 
 
 Det er i utgangspunktet ikke streikerett knyttet sentrale tariffavtaler som dette. Det er imidlertid en mulighet for partene å bringe inn avtalen i hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren. Ved en konflikt i hovedtariffoppgjøret vil Legeforeningen på visse vilkår ha mulighet for å ta ut leger i streik.