Høring i Stortinget: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Legeforeningen støtter initiativet, men setter spørsmålstegn ved om regjeringens forslag overhodet kan kalles en opptrappingsplan.
Barne og unge psyk.
Fra venstre: Marit Hermansen, Janne Hassfjord, Øystein Ohr, Sjur Johansen, og Ragnar Nesvåg.

Mandag 14. oktober holdt Helse- og omsorgskomiteen høring om opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra Legeforeningen deltok president Marit Hermansen og Sjur Johansen, nestleder i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

Legeforeningen støtter regjeringens initiativ for å lage en samlet opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. God psykisk helse skapes utenfor helsetjenesten, og tiltak må derfor treffe de arenaer der barn og unge befinner seg.

– I Legeforeningen er vi opptatt av at alle gode krefter skal bidra til å hjelpe barn og unge som har det vanskelig. Slik kan vi forebygge og komme tidlig til med å behandle psykiske lidelser eller ruslidelser. Intensjonen med planen er god, og vi støtter flere av punktene, men dette er ikke en opptrappingsplan. Det er ikke lagt inn noen økonomiske forpliktelser, slik Stortinget i sin tid ba om, og da er det vanskelig å få til en opptrapping, sa Marit Hermansen til komiteen.

Legeforeningen peker på at hovedmålet for opptrappingsplanen må være å forhindre at unge mennesker faller ut av samfunnets arenaer grunnet psykisk sykdom. I BUP er det årlig 55 000 barn og unge i behandling. Disse barna og deres behov i spesialisthelsetjenesten blir knapt nevnt i planen. For sen innkobling av barne- og ungdomspsykiater kan gi forsinket og i verste fall feil diagnose, noe som gir lite effektiv behandling.

–  Jeg jobber i Sykehuset Innlandet og der er det ofte mangel på fast ansatte barne- og ungdomspsykiatere, og slik er det mange steder i landet. Dette gir dårlig kvalitet og dårlig kontinuitet, og er lite fornuftig ressursbruk. BUP-leger bør være naturlige samarbeidspartnere for førstelinjen, og en opptrappingsplan bør ha som mål å knytte tjenestene tettere sammen, sa Sjur Johansen før han la til:

– Vi er også bekymret for den manglende oppfølgingen av unge med rusproblemer. Her er det for dårlig kompetanse i BUP, og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har i liten grad tilbud til unge. Rusavhengige har høy dødelighet, og derfor er det viktig å komme tidlig til.