I retten i Legelistesaken

Legeforeningens søksmål mot staten i Legelisten-saken sluttføres i dag i Oslo tingrett.
Advokatene i retten
Anders Sondrup og Cecilie Hallan Tandberg fører saken for Legeforeningen. Foto: Legeforeningen

Personvernnemnda bestemte i januar 2019 at Legelisten fritt kan publisere anonyme vurderinger av leger på nett, og at leger ikke kan reservere seg mot dette. Fordi det er staten som tillater dette, måtte et søksmål bli rettet mot staten og ikke mot Legelisten.

– Legelisten påvirker leger og deres familie negativt. Siden Legelisten.no startet opp i 2012, har vi snakket med hundrevis av fortvilte leger. Mange av vurderingene på Legelisten.no inneholder feil og nedsettende omtale, noe som påvirker både legen selv, men også øvrig familie og særlig legenes barn. Leger har også blitt truet med uthenging på Legelisten hvis de ikke etterkommer pasienters «krav», for eksempel om å utstede sykmeldinger eller skrive resept på bestemte medisiner. Leger må derfor kunne reservere seg mot Legelisten, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Datatilsynet behandlet saken først, og mente at leger kunne reservere seg mot å bli vurdert offentlig på Legelisten. Saken ble klaget til Personvernnemnda, som delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet kom til motsatte konklusjon som Datatilsynet.

Legeforeningen har tatt saken til domstolene fordi det er en viktig prinsipiell sak, ikke bare for leger over hele landet, men for en rekke yrkesgrupper. Så mange som 1 100 leger har henvendt seg direkte til Legelisten.no og forsøkt å reservere seg mot omtale der.

– Dersom Legelisten.no får lov til å rangere leger, åpner man døren på vidt gap for anonyme rangeringer av andre yrkesgrupper. Lærere, NAV-ansatte, journalister, dommere og politifolk kan stå for tur. Ønsker vi et slikt samfunn? spør Klev.

Legeforeningen mener Legelisten ikke har god nok kontroll på innleggene de publiserer. Innholdet kan ikke kvaltetssikres, og hvem som helst, ikke bare den aktuelle legens pasienter, kan legge inn vurderinger.

– Vår juridiske vurdering er at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Om leger skal bli utsatt for anonyme vurderinger på nett, må det være et krav at de først har gitt et samtykke til dette, forklarer Cecilie Hallan Tandberg, advokat i Legeforeningen.

Dom i saken ventes før jul.