2019

Legeforeningen ber myndighetene hente hjem norske barn i Syria

Disse barnas grunnleggende rettigheter må ivaretas.
Lise Berit Johannessen
11. april 2019
Al-Hol-leiren i Syria: Foto: Røde Kors
Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Røde Kors

- Norge har et ansvar for sikkerhet og velferd til norske barn som lever under forhold hvor liv og helse er truet, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Per i dag er det om lag 40 norske barn i Syria, hvorav flere lever i flyktningleire nordøst i landet. Her er de sanitære forholdene prekære, og tilgangen på mat og helsehjelp dårlig.

- Disse barna skal ikke måtte lide for foreldrenes dårlige valg, sier Ketil Størdal, leder i Norsk barnelegeforening.

Legeforeningen understreker at barn ikke kan holdes ansvarlig for foreldrenes handlinger, og oppfordrer derfor myndighetene om raskest mulig å hente hjem de norske barna.

- Kriminelle handlinger begått av voksne er en separat sak, som selvfølgelig skal behandles av rettsvesenet, påpeker Størdal.

Mange av Legeforeningens medlemmer har erfaring fra arbeid i flyktningleire, både gjennom norske myndigheters bistandsarbeid og på oppdrag for humanitære organisasjoner. Norge har lang tradisjon for humanitær innsats under krig og katastrofer. Denne gangen har de humanitære organisasjonene oppfordret Norge til å hente hjem sine norske borgere. Norsk Folkehjelp, som er i Syria, sier det er fullt gjennomførbart å få disse trygt ut av Al Hol-leiren.

Norge har sluttet seg til FNs barnekonvensjon, som vektlegger at alle barn har grunnleggende rettigheter knyttet til overlevelse og utvikling.