Ny rapport om alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen

– Rapporten viser tydelig at å endre finansieringsmodellen uten å samtidig tilføre friske midler, vil gi liten effekt. Dette bekrefter behovet for en betydelig økonomisk satsing, noe også EYs evaluering stadfestet, sier president Marit Hermansen.
Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
Illustrasjonsbilde - Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Trepartssamarbeidets rapport om alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen er nå klar. Rapporten er et viktig innspill til regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen.

– Funnene slår fast at en ren omfordeling innenfor dagens totale økonomiske ramme ikke vil klare å styrke rekrutteringen eller å holde på etablerte fastleger, sier Hermansen.

Bakgrunnen for rapporten er de store utfordringene i fastlegeordningen: Sviktende rekruttering og økt arbeidsbelastning. Dette gjør at mange fastleger er svært bekymret over dagens rammebetingelser. Arbeidsgruppen har sett på mulige alternativer for å justere finansieringsmodellen.

– Jeg er glad for at rapporten også peker på at listelengdene til fastlegene har vært for lange, og at en gjennomsnittlig listelengde på 1000 pasienter kan bli den nye normalen for landets fastleger, sier hun videre.

Legeforeningen mener at næringsdriftsmodellen med fortsatt høy andel aktivitetsbasert finansiering, gir den beste og mest effektive pasientbehandlingen. Næringsdrift bør videreføres som hovedmodell uavhengig av eventuelle justeringer av finansieringsordningen.

Trepartssamarbeidet består av Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Arbeidsgruppen ble nedsatt i april 2018 og leverte sine funn i starten av september 2019.

Les hele rapporten her.