Oppretter bransjeprogrammer for forebygging av sykefravær og frafall

Sykehus er et av satsningsområdene når partene i IA-avtalen oppretter bransjeprogrammer for forebygging av sykefravær og frafall.
Signering IA-avtale. Foto: arbeids- og sosialdepartementet
Partene i IA-avtalen under signeringen i januar. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet.

Partene i IA-avtalen er i gang med å etablere bransjeprogrammer. Dette er en del av arbeidet med de nye målene for IA-avtalen, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Innsatsen skal målrettes mot bransjer og sektorer som har potensiale til å redusere sykefravær og frafall, eller som er særlig utsatt for omstilling.

Bransjene som er plukket ut kommer fra både private og offentlig sektor.

Gjelder flere ansattgrupper
Sykehusene er tema for et av bransjeprogrammene. Det er kjent at helsesektoren har et høyere sykefravær enn arbeidslivet for øvrig.

Partene i IA-avtalen anerkjenner at sykehusene har utfordringer som gjelder flere ansattgrupper. Dette kan være utforming av arbeidstidsordninger, negative arbeidsmiljøfaktorer og høy arbeidsbelastning.

Det er også kjent at helse- og omsorgssektoren vil ha vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft, noe som gjør det viktig å iverksette tiltak for å beholde kvalifisert personell og hindra frafall fra sektoren.

Skal evaluere
Alle partene som er representert på sykehusene skal delta i arbeidet med bransjeprogrammet. Bransjeprogrammet etableres som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av Spekter Helse, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Akademikerne Helse, Unio, LO og YS, samt representanter fra relevante myndigheter.

Partenes rolle og ansvar vil bli vektlagt i arbeidet, med mål om å hente ut merverdien at et godt partssamarbeid i virksomhetene.

Det skal også settes i gang følgeforskning og evalueringer av tiltakene, slik at man får best mulig grunnlag for å vurdere virkninger av de samlede virkemidlene.

Kontakt Kristin Krogvold i Legeforeningens jus- og arbeidslivsavdeling for mer informasjon om bransjeavtalen i sykehus.
E-post: kristin.krogvold@legeforeningen.no. 
Telefon: 924 15 438 

Rapport om  bransjeprogrammene fra IA-avtalen arbeidsgruppe kan lastes ned her: