Prisdryss til leger

Under landsstyremøtets første dag i Kristiansand, ble det delt ut flere priser til leger og forskere.
Foto: Thomas Eckhoff.
Årets prisvinnere sammen med president Marit Hermansen og visepresident Christer Mjåset. Fra venstre: Hilde Engjom, Mette Lyberg Rasmussen, Marit Hermansen, Christer Mjåset, Nezar Raouf. Foto: Thomas Eckhoff.

- Tusen takk. Det er en stor ære å ha vært en av mange, dyktige nominerte. Alle ville fortjent å stå her i dag. Men jeg må også si at det er deilig å vinne, sa Nezar Raouf, til latter fra salen da han mottok årets lederpris under Legeforeningens landsstyremøte tirsdag formiddag.

Raouf er avdelingssjef ved akuttmedisinsk avdeling, Kalnes, Sykehuset Østfold HF. Legeforeningens lederpris deles ut under landsstyremøtet hvert år til en lege-leder som blant annet har vist god vilje og evne til dialog med ansatte, og som har utvist god ledelse mot tydelige faglige mål mot virksomheten. 

Raouf beskrives som nytenkende og kreativ. Han har et godt øye for nye løsninger med hensyn til arealutnyttelse og organisering av akuttmottak og observasjonspost, heter det i innstillingskomiteens begrunnelse. Fra 2016 har Raouf hatt ansvaret for  leger i spesialisering-gruppen (LIS) på indremedisinsk avdeling og tar deres bekymringer og ønsker på alvor. Det siste året har han også overtatt ansvaret for medisinsk overvåkning.

- Det var kaoset i akuttmottaket i Fredrikstad som fikk meg inn i den jobben jeg besitter i dag. I et akuttmottak kan mye uforutsett skje. Derfor er det viktig med gode, kliniske ledere som forstår økonomi og logistikk. Men det som er enda viktigere er de gode, faglige miljøene. Å bygge opp dette krever ressurser og tid. Og her har jeg har vært helt avhengig av mine medarbeidere, sa Raouf.   

Hever faglig kompetanse
Innstillingskomiteen trekker frem at Nezar Raouf er meget opptatt av forbedringsarbeid, og at han har tatt initiativ til og deltatt i utarbeiding av prosedyrer for flere sentrale medisinske tilstander.             

Raouf har hevet den kardiologiske kompetansen til alle i akuttseksjonen i betydelig grad. Innstillingskomiteen peker på at han med iver og engasjement for evidensbasert behandling, har skapt et fagmiljø med stort fokus på egenlæring og undervisning, hvor faglig kompetanse hele tiden heves. Innstillingskomiteen legger også vekt på at samtlige overleger ved akuttmedisinsk avdeling og samtlige LIS i indremedisinsk avdeling stiller seg bak kandidaturet til Lederprisen.     

Pris for studie om selvmord blant unge menn
Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til Mette Lyberg Rasmussen og Gudrun Dieserud, forfatterne av artikkelen "Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn" som ble publisert i Tidsskriftet nr. 3/2018. Innstillingskomiteen mener at studien er en god kvalitativ studie som gir kunnskap om et viktig folkehelseproblem og dermed mulighet for forebygging. Forfatterne har nedlagt et betydelig arbeid og antall intervjuobjekter er høyt.

Metode og resultater er godt beskrevet, og tolkninger og implikasjoner er diskutert på en forbilledlig måte, heter det i innstillingskomiteens begrunnelse. Forfatternes funn tyder på at selvmordsfare ofte dreier seg om manglende mestring av relasjoner og livsutfordringer ‒ og ikke psykisk sykdom.

- Tusen takk. Det er utrolig hyggelig og viktig å få akkurat denne prisen av Legeforeningen innen forebyggende medisin. Det oppleves som en anerkjennelse av noe vi har sett lenge, nemlig at ikke bare kan selvmord skje uten at det trengs å foreligge tegn på psykisks sykdom, men dagens forebyggende modell er for snever og kommer til kort når det gjelder å forebygge selvmordsfare, sa Mette Lyberg Rasmussen fra scenen.  

Reisetid til sykehuset og svangerskapsforgiftning
Hilde Engjom ble tildelt Marie Spångberg-prisen som førsteforfatter av artikkelen som omhandler potensielt livstruende tilstander ved svangerskapsforgiftning: Risk of eclampsia or HELLP- syndrome by institution availability and place and  delivery – A population – based cohort study. Pregnancy Hypertension 14 (2018) 1-8.  

Marie Spångberg-prisens formål er å  «..stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel, skrevet av en norsk, kvinnelig lege, i norsk eller internasjonalt tidsskrift, i hvert kalenderår».

Engjoms studie undersøker hvordan reisetid til fødeinstitusjon, samt type fødeinstitusjon, innvirker på risikoen for potensielt livstruende tilstander ved svangerskapsforgiftning. Reisetid til fødeinstitusjon påvirket også denne risikoen. Førstegangsfødende hadde 50 prosent økt risiko for eklampsi og HELLP ved reisetid over én time. Flergangsfødende hadde doblet risiko for eklampsi.

Arbeidet er av høy kvalitet, heter det i innstillingskomiteens begrunnelse. Komiteen er enstemmig i sin innstilling av kandidaten.

- Jeg vil takke mine vitenskapelige samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere. Også vil jeg framheve Legeforeningens viktige rolle for å fremme legers forskning, sa Engjom, da hun mottok prisen.