Uenighet om supervisjon av leger i spesialisering i primærhelsetjenesten

Legeforeningen er uenig med Helse- og omsorgsdepartementet om innholdet i supervisjon under spesialistutdanning – og at oppgaven ikke skal honoreres særskilt.
Thomas Eckhoff
I ny spesialistutdanning er det forskriftsfestet at utdanning skal gjennomføres under veiledning og supervisjon. Illustrasjonsfoto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen.

Spørsmålet om omfang og honorering av supervisjon av leger i spesialisering i primærhelsetjenesten er et tema i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om ny rammeavtale for fastlegeordningen.

I ny spesialistutdanning er det forskriftsfestet at utdanning skal gjennomføres under veiledning og supervisjon. Den som gir supervisjon (supervisør) har fått nye og forskriftsfestede oppgaver knyttet til attestasjon av oppnådde læringsmål. Det er svært mange leger i både primærhelsetjenesten og i sykehus som vil få oppgaver knyttet til supervisjon av leger i spesialisering.

Etter innføring av obligatorisk spesialisering i allmennmedisin fra 1. mars 2017, er det nå langt flere leger som er under spesialisering enn tidligere. Dette fører til et økt behov for veiledere og supervisører i primærhelsetjenesten. Denne oppgaven vil være ressurskrevende for fastlegene, og kommer på toppen av alle andre oppgaver.

Legeforeningen reagerer på departementets uttalelse. Supervisjon er en oppgave som må utføres, og honorar for dette arbeidet forhandles mellom KS og Legeforeningen. Det er uheldig dersom arbeidet med supervisjon ikke anerkjennes av kommunene og ansvarlige myndigheter. Legeforeningen mener videre at departementet sår tvil om innholdet i kravet til supervisjon.

Les brev om saken som er sendt Helse - og omsorgsdepartementet her: