2019

Velkommen til Kristiansand og årets landsstyremøte

Har politikerne gjort nok for å løse krisen i fastlegeordningen? Må vi betale mer for helsetjenester i fremtiden? Folkets dom legges frem under Legeforeningens landsstyremøte 4.-6. juni. Her blir det også debatt om samhandlingsreformen og valg av president og nytt sentralstyre.
Vilde Baugstø
3. juni 2019
Foto: Thomas Eckhoff
Fjorårets landsstyremøte. Foto: Legeforeningen.

Helse er det viktigste for befolkningen i forkant av årets kommunevalg. Samtidig bor 2,7 millioner nordmenn i kommuner som sliter med å rekruttere fastleger. Et av de viktigste helsetilbudene for befolkningen er under stort press. Har politikerne gjort nok for å løse krisen i fastlegeordningen?

I en ny undersøkelse fra Kantar får vi folkets dom. Funnene presenteres under Legeforeningens landsstyremøte tirsdag 4. juni på Raddison Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

Helsepolitisk temperaturmåler
Må vi betale mer for helsetjenester i fremtiden? Hva syns befolkningen om at pasienter på norske sykehus må legges på gangen på grunn av kapasitetsproblemer? Hvilke faktorer mener folk vil ha størst betydning for helsetjenesten fremover?

Analysebyrået Kantar gjennomfører årlig en undersøkelse blant befolkningen om legetjenester og andre aktuelle helsepolitiske spørsmål. Også disse funnene vil bli offentliggjort under presidentens tale, på åpningsdagen, tirsdag 4. juni.

Valg i foreningen
Landsstyremøtet samler over 140 delegater fra hele landet. I år skal det velges nytt sentralstyre og ny president i Legeforeningen. Valget vil finne sted onsdag 5. juni, etter lunsj.

Bedre samhandling for pasientene som trenger det mest
Fem prosent av pasientene i sykehus bruker 50 prosent av sykehusenes ressurser. Denne gruppen, også kalt femprosents-gruppen, har fått mye oppmerksomhet i arbeidet med den kommende Nasjonal helse- og sykehusplan. God samhandling mellom sykehus og kommune for denne pasientgruppen har ofte blitt trukket frem som en løsning på kapasitetsutfordringene i sykehusene. Men er en slik definisjon et godt grunnlag for å gå inn i en samhandlingsdiskusjon?

Kommunene vil trolig få utfordringer med å gi de pasientene som trenger mest ressurser et godt tilbud, slik som pasienter med mange liggedøgn på intensivavdelinger, avansert kreftbehandling eller multitraume. Det har også blitt klart at de fem prosentene i kommunene som bruker mest ressurser, i langt mindre grad bruker sykehustjenester.

Hvilke pasienter er det dermed lurt for sykehus og kommune å samarbeide bedre om? Er det pasientene i femprosent-gruppen, eller er det noen andre? Og hvis det er noen andre, vil samhandlingstiltak overfor femprosent-gruppen faktisk føre til frigjort sykehuskapasitet – slik sykehusene planlegger for?

Legeforeningen tar den viktige debatten om bedre helsetjenester til dem som trenger det mest, tirsdag 4. juni kl. 14.15.

Hvilket arbeidsmarked venter unge leger?
Norge henter 40 prosent av legespesialistene våre fra utlandet. Samtidig venter et stort antall nyutdannede leger på LIS1-stilling (tidligere turnus). Framskrivninger tyder på et enda større legebehov i kommune- og spesialisthelsetjenesten fremover.

Derfor er det gledelig at Legeforeningen har nådd frem med sitt budskap om 200 flere
LIS1-stillinger. Dette kommer frem blant annet i Helsedirektoratets rapport «Vurdering
av antall LIS1-stillinger», fra januar i år. En rekke forslag presenteres i rapporten. Hvilke av disse vil legeforeningen støtte?

Nyutdannede leger som ikke får LIS1-stilling vil måtte finne andre, relevante jobber. Hvilke type stillinger er det akseptabelt for disse å jobbe i?

Spørsmålene diskuteres under landsstyremøtet torsdag 6. juni.

Se vedlegg under for fullstendig program: