2019

Viktig folkehelsedokument vedtatt i CPME

- Vedtaket vårt fokuserer på lokale tiltak og fysisk aktivitet, noe som så langt ikke har blitt berørt i folkehelsearbeidet i tilstrekkelig grad, sier Ole Johan Bakke.
Lisbet T. Kongsvik
20. mai 2019
Ole Johan Bakke/Foto Legeforeningen
2. visepresident i Den europeiske legeforening (CPME), Ole Johan Bakke. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

2. visepresident i Den europeiske legeforening (CPME), Ole Johan Bakke, understreker at det nye policydokumentet er viktig sett fra flere perspektiv.

-  Først og fremst fordi det setter folkehelse høyt på dagsorden i CPME-arbeidet inn mot EU-kommisjonen. Videre oppfordrer det legeforeningene i de enkelte medlemslandene til å sette temaet på dagsorden og arbeide med egne lands myndigheter om samme tema, sier Bakke.

Lokale tiltak og fysisk aktivitet
- Folkehelsetiltak, både i EU og i Norge, har i stor grad dreid seg om strukturelle tiltak som avgifter, prisregulering og regulering i tobakksskadeloven. Dette er viktige reguleringer, men folkehelse skapes i stor grad der folk lever sine liv; i kommunene og i sine boligområder, påpeker Bakke.

Med ansvar for folkehelse
Arbeidet i CPME er omorganisert ved at 4 visepresidenter har fått ansvar for hvert sitt temaområde. De skal i større grad enn tidligere forberede saker og dokumenter inn mot de halvårlige møtene med alle delegasjonene (General Assembly og Board).

- Jeg har blitt tildelt folkehelse, et tema som naturlig nok står meg nært som samfunnsmedisiner, sier Bakke.

Som 2. visepresident er Ole Johan Bakke medlem av Executive Committee.  Bakke er sentralstyremedlem i Legeforeningen og kommuneoverlege i Holmestrand.

Mer om CPME
CPME er forkortelsen for Comité Permanent Des Médecins Européens. CPME jobber med mange tema av betydning for befolkningen,  leger og helsetjenesten i alle medlemslandene. De utarbeider politikkdokumenter som er førende for påvirkningsarbeid mot EU-kommisjonen og andre europeiske myndighetsorganer, samt i noen grad nasjonale myndigheter. Videre driver CPME påvirkningsarbeid på tema som til enhver tid kommer på dagsorden.