2020

Er du engasjert i menneskerettigheter?

Landsstyret vedtok 27. mai 2020 å opprette et utvalg for menneskerettigheter. Legeforeningen ber nå om innspill til utvalgsmedlemmer.
Legerutengrenser
Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet. Foto: Leger Uten Grenser

Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret, og oppnevnes for en periode på to år fra og med 1. september 2020. Utvalget vil bestå av leder og fem medlemmer. I tillegg vil det oppnevnes tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene innkalles ved varig fravær.

I tillegg til forslag fra foreningsleddene, besluttet landsstyret at individuelle medlemmer i Legeforeningen skal kunne melde sin interesse for deltakelse i utvalget.

Interessert? Send epost til Axel Rød innen 6. august.

Mandat 

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet.                 

Målsetting 

 • Forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd 
 • Øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter    

Målgrupper 

 • Leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter 
 • Leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med personer, organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene               

Utvalget skal 

 • Formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet. 
 • Fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare grupper. 
  Initiere saker til sentralstyret.
 • Gi uttalelser til saker forelagt av Legeforeningen. 
 • Gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder menneskerettigheter.
 • Gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for menneskerettighetsbrudd eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik støtte kan gis i form av uttalelser og/eller oppsøkende virksomhet til de steder der slike krenkelser foregår.
 • Påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger eller annet medisinsk personell. 
 • Samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora.

Det legges opp til to fysiske møter i halvåret og videomøter ca. én gang per måned eller etter behov. Ett av møtene kan holdes som arbeidsmøte fra lunsj til lunsj med overnatting.