2020

Viktig informasjon om avlyste kurs

Informasjon til kursarrangører og kursdeltakere i forbindelse med avlyste kurs på grunn av koronaviruset.
Avlyste+kurs+korona

Kursarrangører

Til kurs der det er søkt om underskuddsdekning fra Utdanningsfond I, og det er gitt garanti, gis det dekning for utgifter knyttet til avlysning i tråd med retningslinjene for fondet. Det kan dreie seg om utgifter til lokaler, reise for forelesere etc.

Informasjon finner du her.

Utdanningsfond II og III 

Til deltakere på kurs som er en del av legers videre- og etterutdanning.

Leger som ikke får gjennomført planlagte kurs på grunn av koronaviruset bes kontakte eget forsikringsselskap. Spør om kostnadene (helt eller delvis) er dekket av din forsikring. Dette gjelder spesielt arrangement som er planlagt avholdt i områder med særlig smitterisiko. Dersom kurset er avlyst av arrangør gjelder ikke reiseforsikringer.

Inntil videre refunderer Utdanningsfondene reiseutgifter for kurs i inn- eller utland som avlyses pga. koronavirus. Refusjon for gjennomførte kurs gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer, herunder også gjeldende satser for overnatting. For spesialister som kommer inn under Utdanningsfond III gjelder grensen på kr 10 000 per år. Eventuelle refusjoner for kurs som har vært avlyst i løpet av koronaepidemien teller ikke med i legens kurskvote per år.

Vi ber om at alle medlemmer avventer med å melde seg på planlagte kurs for våren 2020, til man ser hvordan situasjonen utvikler seg.

Informasjon og søknadsskjema finner du her.

Deltakere på tillitsvalgtkurs i regi av Legeforeningen

På grunn av fare for smitte av koronaviruset har styret i Opplysnings- og utviklingsordningen for Spekterområdet konkludert med følgende:
Dersom planlagte kurs blir avlyst som følge av forebyggende tiltak for å hindre smitte, eller for å sikre at helsepersonell er tilgjengelig for helsetjenesten, så dekkes kostnadene ved avlyste kurs av OU-midlene på vanlig måte.

10. mars bekreftet KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de følger de samme reglene som Spekter.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.