Viderefører korona-unntak for pensjonister

Ordningen med at pensjonerte leger kan utføre arbeid knyttet til korona-pandemien uten å risikere avkortningen i pensjonen, blir videreført fram til 1. september 2022.
Illustrasjon

Stortinget har vedtatt å forlenge de midlertidige endringene i pensjonsbestemmelsene som følge av koronasituasjonen til 1. september 2022 for de lovfestede pensjonsordningene. Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter ble i mars 2020 enige om at de pensjonsordningene som ikke er lovfestet skal gjelde tilsvarende og i samme tidsperiode som for de lovbestemte ordningene.

Ordningen omfatter både beordret og frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov. Det samme gjelder for pensjonister som mottar Avtalefestet pensjon (AFP).

I praksis betyr dette at alderspensjonister fortsatt kan jobbe og få lønn for arbeid i forbindelse med korona-pandemien uten at alderspensjonen reduseres fram til 1. september 2022.