Utvalg foreslår en rekke tiltak for allmennlegetjenesten

– Det viktigste for oss er grep som reduserer arbeidsbelastningen, sikrer flere fastleger og stabiliserer fastlegeordningen. Ekspertutvalget treffer med noen av tiltakene, men langt ifra alle, sier president Anne-Karin Rime.
Anne-Karin Rime
MÅ REDUSERE ARBEIDSBELASTNINGEN: Ekspertutvalgets råd og anbefalinger må behandles grundig av partene i trepartssamarbeidet. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen

Tirsdag 18. april la regjeringens hurtigarbeidende ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten frem sin endelige rapport. Utvalget leverte tidligere i desember første delrapport, der de blant annet konkluderte med behovet for flere LIS1-stillinger for å bøte på behovet for flere allmennleger.

I mars presenterte regjeringen sin nye finansieringsmodell for fastlegeordningen, som har fått navnet pasienttilpasset basistilskudd. Fra 1. mai i år skal tilskuddet utbetales på bakgrunn av faktorer som alder, kjønn og geografi. Legeforeningen har vært kritisk til utformingen av tilskuddet.

Ekspertgruppen har blant annet hatt som sitt mandat å se nærmere på finansieringen av fastlegeordningen, vurdere profesjonsnøytrale takster og forsøksordninger som fordeler arbeidsbyrden og tiltak som reduserer arbeidsbelastningen.

Anbefalingene må behandles i trepartssamarbeidet

– Flere LIS1-stillinger, at fastlegene skal slippe å skrive under fraværsattester og strengere rammer for legevaktarbeid er grep Legeforeningen selv har tatt til orde for. Det aller viktigste er uansett å få på plass virkemidler som reduserer arbeidsbelastningen, både i fastlegekontorene og på legevakt, påpeker Rime.

Utvalgets rapport inneholder en rekke forslag, blant annet om finansieringen av ordningen og oppgaveløsing.

– Selv om vi støtter flere av anbefalingene, er det også tiltak i rapporten som ikke henger sammen med hovedformålet. Vi reagerer blant annet på forslaget om å belønne enda lengre pasientlister. Det blir helt feil medisin når målet er mer tid til hver pasient, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Under presentasjonen slo helseminister Ingvild Kjerkol fast at rapporten skal behandles, både av regjeringen og av partene i trepartssamarbeidet, altså det partssammensatte møtet med Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Oslo kommune og Legeforeningen.

– Vi skal nå bruke tiden på å studere rapporten og se nærmere på tiltakene som foreslås. Vi ser fram til en grundig behandling av rapporten i trepartssamarbeidet, og er fornøyd med at helseministeren også er tydelig på prosessen fremover. Vi må være enige om grepene som sikrer stabilisering og rekruttering slik at befolkningens behov for en sterk fastlegeordning dekkes, avslutter Anne-Karin Rime.

Rapporten er tilgjengelig via denne lenken.