Legeforeningen møter Spekter i Arbeidsretten

Legeforeningen har gått til søksmål mot Spekter og Ahus. Saken er prinsipielt viktig fordi den gjelder legers behov for forutsigbarhet, og at merbelastningen ved å ha flere arbeidssteder må være frivillig.
NB og KK
I ARBEIDSRETTEN: Legeforeningens advokater Nina Bergsted (t.v) og Kristin Krogvold fører saken på vegne av foreningen. Foto: Legeforeningen/Hanne Gillebo Blom

Oppsummert gjelder saken om arbeidsgiver kan pålegge leger å arbeide ved andre behandlingssteder i helseforetaket i tillegg til avtalt tjenestested, eller om dette er såkalt ambulerende tjeneste som må baseres på avtale.

– For Legeforeningen er denne bestemmelsen en viktig begrensning i arbeidsgivers styringsrett. Bestemmelsen sikrer legene en forutsigbar arbeidsdag. Vi ser fram til å få belyst saken i sin fulle bredde i tre dager i Arbeidsretten, sier Ståle Clementsen, leder i Overlegeforeningen.

Den lokale tvisten knytter seg til arbeid ved flere av behandlingsstedene til Ahus, noe som oppsto som en følge av at helseforetaket tok over deler av LHL-sykehuset på Gardermoen. Ahus ønsker å drifte dette nye behandlingsstedet ved å pålegge leger som allerede jobber på Ahus Nordbyhagen og også arbeide på Gardermoen.  

Ambulerende tjeneste er regulert i A2 § 2.2, og defineres som: Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested er ambulerende tjeneste. Ambulerende tjeneste er frivillig for den enkelte lege.

Etter Legeforeningens syn innebærer overenskomsten en begrensning i arbeidsgivers mulighet til å pålegge legen arbeid på et annet arbeidssted enn det eller de avtalte. Spekter er uenig i måten Legeforeningen tolker bestemmelsen på. De mener at overenskomsten ikke regulerer hva som kan avtales som tjenestested, men konsekvenser av det som er avtalt.

– Svært mange helseforetak har mange geografiske lokasjoner. Hvis arbeidsgiver har mulighet til å pålegge legene å reise rundt basert på en dynamisk tolkning av arbeidskontrakten, vil det gå på bekostning av legens behov for forutsigbarhet. Ved mange helseforetak løses dette ved å inngå ambuleringsavtaler som løser arbeidskraftbehov på tvers av helseforetakets lokasjoner, sier Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef i Legeforeningen.

Legeforeningens advokater Kristin Krogvold og Nina Bergsted fører saken på vegne av foreningen.

Saken er berammet 7.-9. mars.