Forskningsnytt

– Det å bli tatt på alvor trumfer alt for fastlegepasienter

Pasienter i Norge – og i Norden – legger enda større vekt på god kommunikasjon med fastlegen enn på tilgjengelighet. Det viser ny forskning.
Lisbeth Nilsen
12. juli 2021
Torunn Bjerve Eide legekontor
– Jeg synes det var litt overraskende at studien så entydig konkluderer med at god kontakt og kommunikasjon med fastlegen er det viktigste, sier Oslo-fastlege og forsker Torunn Bjerve Eide. Foto: Lisbeth Nilsen

Allmennlege-pasienter i alle de fem nordiske landene setter god kommunikasjon med fastlegen aller høyest når de vurderer ulike aspekter ved allmennpraksis. God kommunikasjon og pasientmedvirkning er enda viktigere enn tilgjengelighet, ifølge konklusjonen i en ny studie. Resultatene er nylig publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Det at fastlegen tar dem på alvor, var det aller vanligste svaret på det som norske fastlegepasienter mener er veldig viktig.

– Det å bli tatt på alvor trumfer alt for fastlegepasienter i Norge. Jeg synes det var litt overraskende at studien så entydig konkluderer med at god kontakt og kommunikasjon med fastlegen er det viktigste. Men dette samsvarer for så vidt med funn i andre utenlandske studier, sier ph.d. og Oslo-fastlege Torunn Bjerve Eide, postdoktor ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo

Hun er førsteforfatter av studien, og har sammen med Jørund Straand og Anja Brænd sett på hvordan pasienter i de fem nordiske landene vurderer ulike aspekter ved allmennpraksis. Studien er en del av den store europeiske QUALICOPC-studien (se faktaboks).

Ti på topp

Studien har også oversikt over de ti utsagnene i spørreskjemaet som aller flest av pasientene i hvert enkelt land mente var veldig viktig i møtet med fastlegen.

Dette er topp-ti-listen for Norge (prosentandel som svarte «veldig viktig» i parentes):

Fastlegen tar meg på alvor (73,1)

Jeg forstår hva fastlegen sier (70,9)

Fastlegen vet når jeg bør henvises (67,1)

Jeg blir involvert i beslutninger (64,2)

Jeg får klar beskjed om hva jeg skal gjøre hvis ting ikke går etter planen (60,9)

Fastlegen forstår meg (60,2)

Jeg overholder det som er avtalt (59,9)

Jeg følger behandlingen som vi er blitt enige om (58,1)

Fastlegen gir meg ikke følelsen av tidspress (57,6)

Legen behandler meg som en person, ikke bare som et medisinsk problem (57,3)

Kjønnsforskjeller

På topp-ti-listen var det flere av de samme aspektene som gikk igjen i alle landene. «Jeg forstår hva fastlegen sier» fikk var det som aller hyppigst ble ansett som veldig viktig av pasienter i Sverige, Finland og Island, og nest hyppigst i Norge og Danmark. «Fastlegen tar meg på alvor» var nummer 2, 3 og 4 på listene i henholdsvis Island, Sverige og Danmark og Finland. Det at fastlegen vet når pasienten bør henvises, var også blant de utsagnene i flere av landene som flest mente var veldig viktig.

Det var også fellestrekk på tvers av alle landene da forskerne så på pasientkarakterstikk. For kvinnelige pasienter var det å bli behandlet som en person og ikke bare som et medisinsk problem, omtrent tre ganger vanligere å nevne som viktig enn for mannlige pasienter. Kvinnelige pasienter satt også mer pris på å få beskjed om hva som burde gjøres dersom noe ikke gikk som planlagt. Pasienter over 65 år la mindre vekt på om fastlegen tok dem på alvor enn de under 35 år. Pasienter med kroniske sykdommer var mer enn ikke-kroniske syke opptatt av at fastlegen visste når de burde henvises videre.

Kontinuitet – en legeting?

Blant alle 47 utsagnene som pasientene skulle bedømme viktigheten av, var det gjennomgående en lavere andel av alle de nordiske pasientene som mente aspekter knyttet til tilgjengelighet var viktig.

Da tallene fra alle landene ble slått sammen, var det bare to utsagn fra kategorien tilgjengelighet som ble fremholdt som veldig viktig eller svært viktig av mer enn 90 prosent: «Legen gir meg ikke følelsen av tidspress» og «Jeg kan enkelt få en legetime». 

– Men det betyr jo ikke at tilgjengelighet ikke er viktig, bemerker Bjerve Eide. 

– Undersøkelsen ble gjennomført for nesten ti år siden. Ville tilgjengelighet vært viktigere i dag?

– Jeg tror ikke det. En studie fra 1999 viser det samme – at det viktigste for pasientene er god kontakt og god kommunikasjon. En engelsk studie fra 2018 finner også det. Jeg tror også tilgjengeligheten til norske fastleger er blitt bedre de siste årene.

Bare ett av utsagnene som har med kontinuitet å gjøre, «Fastlegen kjenner den medisinske bakgrunnen min» ble ansett som veldig viktig av mer enn 90 prosent i alle land, foruten Finland.

– Vi leger er jo opptatt av kontinuitet, men dette anses ikke så viktig hos pasientene. I Finland svarte under 40 prosent at det var viktig at legen var opptatt av deres personlige bakgrunn. I Norge var andelen på 60 prosent, så kanskje er kontinuitet en legeting. Riktignok svarer en del av pasientene at det er viktig at fastlegen kjenner den medisinske bakgrunnen deres. Her er det bare finnene som ikke når 90 prosent andel, kommenterer fastlegeforskeren.

Med pasientens briller

I Norge svarte 89 prosent at det er viktig at de vet hvilken lege de treffer, og generelt i Norden var andelen på drøyt 80 prosent.

– At ikke alle i Norge svarer at dette betyr mye, kan være fordi de er vant til å treffe den som er fastlegen deres. Men vi vet jo ikke om det er forklaringen, eller om det ha samme lege ikke er så viktig for alle.

– Hva var de mest overraskende forskjellene mellom de nordiske landene?

– Jeg synes det er litt interessant at utsagnet «jeg kan lett få en avtale» var med på listen over det minst 90 prosent mente var veldig viktig i alle land unntatt i Danmark, der andelen bare var på 79 prosent. Det kan hende det har sammenheng med at Danmark tradisjonelt har hatt en god legevaktordning, der legene har hatt all triagering. Kanskje er pasientene vant til at de får god hjelp, uavhengig av tid på døgnet. Utgangsforventningen påvirkes av de erfaringene vi har fra før.

– Hva mener du er viktig å overføre til praksis ut ifra studien deres?

– Funnene våre underbygger at vi må ha nok tid til hver pasient, ellers er det vanskelig å få til god kommunikasjon. Hvis vi bare er opptatt av tilgjengelighet, ender vi opp med flere og flere pasienter i løpet per dag. Rammevilkårene til fastlegene må gjøre det mulig å ha en fleksibel hverdag med mulighet for å tilpasse tiden til situasjonen. Det er viktig å få dokumentert hva som betyr mest for pasientene og se med pasientens briller hva som er viktig for dem. Vi skal være forsiktig med å legge preferanser i pasientens munn uten å ha spurt dem direkte, sier Torunn Bjerve Eide.

Torunn Bjerve Eide i gangen

– Vi leger er jo opptatt av kontinuitet, men dette anses ikke så viktig hos pasientene.

Torunn Bjerve Eide, fastlege og postdoktor ved UiO

FAKTA/Nordisk studie

  • Den nordiske studien er en del av den europeiske studien Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC), et EU-finansiert prosjekt som har sett på allmennpraksis i 34 land.

  • I den nordiske studien ble pasienter på 18 år eller mer rekruttert fra venterom hos fastleger/allmennleger i perioden 2011-2013.

  • Spørreskjemaet ble besvart av 209 pasienter fra Danmark, 175 fra Norge, 129 fra Finland, 112 fra Sverige og 82 fra Island.

  • I spørreskjemaet rangeres viktigheten av 47 ulike utsagn knyttet til opplevelsen av allmennlegetjenesten, kategorisert i fem bolker: kommunikasjon, pasientmedvirkning, tilgjengelighet, kontinuitet og helhet.