Om fondet

Retningslinjer

Retningslinjer for forvaltning og drift av allmennmedisinsk forskningsfond vedtatt i Legeforeningens sentralstyre 18.1. 2007.
27. august 2018

Fondets formål er å fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de 4 allmennmedisinske forskningsenhetene.
 
Styret skal gjennom sine disposisjoner bidra til at

 • allmennleger stimuleres til å delta i forskning og til å drive forskning med utgangspunkt i egen praksis.
 • kunnskapsbasert allmennmedisinsk virksomhet får gode vilkår i Norge
 • forskningen ved enhetene koordineres og holder høy kvalitet.
 • prioriterte allmennmedisinske forskningsområder identifiseres og forskning iverksettes på disse områdene.
 • forskningen ved enhetene blir publisert og formidlet til det medisinske miljø, spesielt det allmennmedisinske miljø, samt relevant miljø i spesialisthelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner som universiteter om høyskoler.
 • forskningen formidles til befolkning og myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.
 • virksomheten i forskningsenhetene blir synliggjort.
 • vitenskaplig personale ved forskningsenhetene kan delta og arrangere allmennmedisinske forskningssamlinger.
 • man får best mulig forskningsmessig synergi mellom allmennmedisinske forskningsenhetene og universitetsseksjonene.
 • forskningsenhetene i nødvendig grad samarbeider med andre relevante forskningsmiljøer i spesialisthelsetjenesten samt miljøer som har andre fagområder i primærhelsetjenesten som forskningsområde.

Styret skal koordinere den nasjonale innsatsen gjennom bl.a. ved bevilgning av forskningsmidler og etablering av faglige og administrative samarbeidsarenaer mellom de allmennmedisinske foreningene, de allmennmedisinske forskningsenhetene, de allmennmedisinske universitetsseksjonene, myndighetene og Legeforeningen.
 
Det avholdes felles samling for enhetene med styret og fagrådet minst en gang i året.
 
Styret kan videre utøve dette arbeidet f.eks. ved å

 • utvikle visjoner og bidra i arbeidet med overordnede strategier innen og til fremme av allmennmedisinsk forskning
 • arrangere ulike møteplasser med forskningsledere, forskningsenheter, universitetsseksjoner, foreninger, myndigheter og medlemmer, nasjonalt og internasjonalt, herunder ev. forskningsdager
 • utarbeide og drive hjemmeside for fondet
 • medvirke til rekruttering av forskere, herunder rekruttering av allmennleger til forskning og bidra til å finne bidragsytere til datainnsamling fra norsk allmennpraksis
 • bidra til å finne alternative finansieringskilder til allmennmedisinsk forskning.