Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Change through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general practice

Liv Tveit WalsethChange through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general practiceAFE BergenDisputerte 14.2.12 ved Universitetet i Bergen
15. april 2016

Pressemelding

Hvordan sikre at legeråd om ny livstil fører til endring hos pasienten og ikke bare til frustrasjon? God kommunikasjon med legen kan hjelpe pasienter til å gjøre gode valg, ikke minst i forhold til livsstilsykdommer. Walseth viser i sitt doktorgradsarbeid at legen må forstå pasientens hverdagsliv og forpliktelser for å bidra til endring. I en god dialog må pasienten utfordres til å tenke over sine verdier, hvem man er og hvordan man vil leve. Dette er tidkrevende prosesser, og samhandlingsreformen, som vektlegger livsstilsrådgivning uten å beregne mer tid til slikt arbeid, blir dermed utfordret.

Walseth tar utgangspunkt i pasientintervjuer og observasjon av fastlegekonsultasjoner der livsstilsrådgivning er tema, og har undersøkt om pasientsentrert medisin kan forbedres ved å ta i bruk sosiologen Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ handling i kommunikasjonen mellom lege og pasient.

Habermas vektlegger likeverdig dialog der partene er åpne for å endre standpunkt, dele synspunkt, samt gi og spørre etter begrunnelser, slik at begge kan oppnå en dypere forståelse av situasjonen. Ved å sette ord på grunner for livsvalg kan underliggende verdier og normer komme frem, slik at det blir tydeligere hva som kan gjøres, og ikke.

Studien viser at pasienter ønsker en dyp dialog om hverdagslivet. Habermas’ teori kan egne seg i samtaler mellom lege og pasient, men fordi forholdet mellom lege og pasient alltid vil være asymmetrisk, lar Habermas’ krav om maktfrihet seg ikke oppfylle. Legen må ta ansvar for at dialogen holdes åpen, utforskende og respektfull, og tilse at pasientens hverdagsliv kommer godt fram og at pasientens verdier underbygger beslutningene. Sammen kan lege og pasient søke en løsning som pasienten oppfatter som god, riktig og mulig å gjennomføre.

Artikler

Walseth LT, Schei E. Effecting change through dialogue: Habermas' theory of communicative action as a tool in medical lifestyle interventions. Med Health Care Philos 2011;14:81-90. 

Walseth LT, Abildsnes E, Schei E. Patients' experiences with lifestyle counselling in general practice: A qualitative study. Scand J Prim Health Care 2011;29:99-103.  

Walseth LT, Abildsnes E, Schei E. Lifestyle, health and the ethics of good living. Health behaviour counselling in general practice. Patient Educ Couns 2011;83: 180-184.