Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Counting sometimes counts. Symptom reporting and medically unexplained symptoms in the population and in general practice.


Hedda Tschudi-MadsenInstitutt for helse og samfunn, Universitetet i OsloDisputas ved UiO 24.10.201417. august 2016

Sammendrag

Opplevelsen av mange symptomer, og symptomer uten en sikker medisinsk forklaring, er ofte stigmatiserende for pasientene, vanskelig å håndtere for legen og kostbart for samfunnet. Likevel har dette feltet fått liten plass innen medisinsk undervisning og forskning. Allmennlege og forsker Hedda Tschudi-Madsen har beskrevet hvorledes vanlig forekommende symptomer rapporteres i befolkningen og i allmennpraksis.

Avhandlingen fokuserer på det antall symptomer som rapporteres, mens symptomforskning tradisjonelt har fokusert på enkeltsymptomer. En tredjedel av pasienter i allmennpraksis og en fjerdedel av befolkningen oppga at de hadde opplevd minst ti vanlige plager i løpet av den siste uken. Tidligere er det vist at det antall smertepunkter vi oppgir sier mye om hvordan det går med oss: vårt fremtidige funksjonsnivå og hvorvidt vi faller utenfor arbeidslivet. Avhandlingen viser at hele pasientens symptombyrde er en viktig helsemarkør, uavhengig av hva slags symptomer det er.

Nesten 40 % av pasientene i allmennpraksis hadde vurdert at de led av en såkalt medisinsk uforklart tilstand, som ME og el-overfølsomhet. Andelen økte med antall plager og negative livshendelser pasienten hadde opplevd. Funnet illustrerer at allmennlegen trenger betydelig kunnskap om pasientens selv-opplevde symptombyrde.

Allmennlegen vurderte at mange plager ikke hadde en sikker forklaring. Allmennmedisinen mangler et begrep som kan beskrive spekteret fra plager som går over av seg selv til sterkt invalidiserende tilstander, da de fleste av tilstander ikke passer inn under diagnoser som ME og fibromyalgi. I avhandlingen argumenteres det for å introdusere et begrep basert på pasientens totale symptombyrde, og unngå bruken av den vanskelig definerbare betegnelsen «medisinsk uforklart».

Avhandlingen introduserer nye tilnærminger og metoder for symptomforskning som kan være et viktig tilskudd til tradisjonell medisinsk forskning generelt og forskning på uavklarte tilstander spesielt.

Artikler

1. Medically unexplained conditions considered by patients in general practice. 
Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebaek C, Straand J, Bruusgaard D.
Fam Pract. 2014 Apr;31(2):156-63. doi: 10.1093/fampra/cmt081. Epub 2013 Dec 24. PMID:24368761

2. Multiple symptoms and medically unexplained symptoms--closely related concepts in general practitioners' evaluations. A linked doctor-patient study. 
Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebaek C, Dalen I, Straand J, Bruusgaard D.    J Psychosom Res. 2013 Mar;74(3):186-90. doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.01.003. Epub 2013 Feb 4. PMID: 23438707

3. A strong association between non-musculoskeletal symptoms and musculoskeletal pain symptoms: results from a population study.
Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebaek C, Dalen I, Kamaleri Y, Straand J, Bruusgaard D. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Dec 18;12:285. doi: 10.1186/1471-2474-12-285. PMID: 22176611