Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studie

Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studieEngelsk tittel: The Menopause. Symptoms, Use of Hormones and General Practitioners’ Attitudes and Advice.Bjørn GjelsvikAFE OsloUniversitetet i Oslo 25.11.13
25. november 2013

Universitets informasjon

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2013/gjelsvik-bjorn.html

Sammendrag fra UiO

Allmennlege og forsker Bjørn Gjelsvik har skrevet en avhandling om symptomer og bruk av hormonbehandling (HT) i en norsk kohort av friske kvinner (Kvinnekohorten i Hordaland), og holdninger og kunnskap om HT blant norske allmennleger etter at anbefalinger for bruk ble endret i 2003.

Kvinnene rapporterte færre plagsomme symptomer (hetetokter, svette/nattsvette og plager fra tørre slimhinner) enn det som tidligere er funnet i sammenliknbare internasjonale studier, og mindre bruk av HT. Daglig røyking medførte økt risiko for symptomer og tidligere overgangsalder. Hyppige symptomer var den viktigste faktoren som førte til bruk av hormoner, og gjennomsnittlig varighet av HT bruk var 4,5 år. Egenrapportert helse var stabil, og selv om kvinnene rapporterte økende plager påvirket ikke dette egenrapportert helse i kohorten som helhet. Forekomst av symptomer etter å ha sluttet med HT ble undersøkt i en egen substudie. Vi fant at symptomene kom tilbake for de fleste.  Kvinnekohorten besto av 2230 kvinner ved oppstart i 1997-98, og er fulgt ved spørreskjema hvert annet år.

Allmennpraktikerstudien viste at legene i all hovedsak var kjent med kunnskapsgrunnlaget for behandlingen, så som effekter, bivirkninger og risiko. Undersøkelsen viste også at mange av legene hadde tiltro til mindre dokumenterte effekter, slik som effekt på seksualliv og aldring av hud. Sammenliknet med kvinner generelt brukte en vesentlig høyere andel av kvinnelige allmennleger HT selv. Legene ble spurt om de var enige eller uenige i at HT innebar en uheldig medikalisering av en naturlig livsfase, og holdningen til dette spørsmålet var avgjørende for råd som legene ga når de ble presentert for pasientkasuistikker.

Funnene fra studien kan være nyttige for kvinnene selv og til hjelp for leger som gir råd til kvinner som har plager i overgangsalderen. Funnene er også relevante når det skal utarbeides og implementeres retningslinjer for behandling.

Publiserte artikler

Gjelsvik B, Straand J, Hunskaar S, Dalen I, Rosvold EO. Use and discontinued use of menopausal hormone therapy by healthy women in Norway: the Hordaland Women's Cohort study. Menopause 2013 Vol. 21, No 5.  doi: 10.1097/GME.0b013e3182a11f2d

http://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2014/05000/Use_and_discontinued_use_of_menopausal_hormone.6.aspx

Gjelsvik B, Rosvold EO, Straand J, Dalen I, Hunskaar S. Symptom prevalence during menopause and factors associated with symptoms and menopausal age. Results from the Norwegian Hordaland Women's Cohort study. Maturitas 2011 Dec;70(4):383-90.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037851221100332X

Gjelsvik B. Allmennlegers råd om hormonbehandling i overgangsalderen. Tidsskr Nor Laegeforen 2008; 128: 1660-3.

http://tidsskriftet.no/article/1713929

Gjelsvik B, Swensen E, Hjortdahl P. Allmennlegenes syn på hormonbehandling i og etter overgangsalderen. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 1500-3.

http://tidsskriftet.no/article/1542142