Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Outcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two different settings

Inger JohansenOutcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two different settings – an open, prospective, comparative observational studyInstitutt for helse og samfunn, UiOAFE OsloDisputas UiO, 31.5.13
15. april 2016

Sammendrag

Eldre pasienter oppnådde vesentlig høyere økning i sin selvhjulpenhet på nesten halvparten av tiden ved rehabilitering i eget kommunalt rehabiliteringssenter, sammenliknet med i korttidsplasser på sykehjem. Dette kommer frem i en doktorgradsstudie gjennomført av lege og forsker Inger Johansen ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Forskjellen i selvhjulpenhet mellom de to pasientgruppene var fortsatt tilstede 18 måneder etter rehabiliteringen. Pasientene som var rehabilitert i egen kommunal enhet trengte mindre hjemmetjenester og tilbragte færre dager i korttidsplasser på sykehjem etter rehabiliteringen. Andelen som bodde i omsorgsleilighet eller på sykehjem økte ikke iløpet av observasjonstiden, mens den doblet seg hos pasientene som ble rehabilitert i korttidsplasser på sykehjem. Blant pasientene over 80 år hadde 10% fast sykehjemsplass etter 18 måneder, av de som var rehabilitert i eget senter, mens tallet i sammenligningsgruppen var 15%. Kostnadene for rehabilitering og omsorgstjenester var 40% lavere i gruppen fra rehabiliteringssenteret. Studien ble gjennomført ved Larvik kommunes rehabiliteringssenter og i seks andre kommuner i Vestfold, som har rehabiliteing i korttidsplasser i sykehjem. 300 pasienter >65 år ble rekruttert. Halvparten kom hjemmefra og halvparten direkte fra sykehus, etter hjerneslag, lårhalsbrudd, kroniske sykdommer eller funksjonssvikt pga aldring. Samhandlingsreformen gir kommunene mer ansvar for helsetjenestene. Økningen i antallet eldre og korte sykehusopphold fører til at stadig flere eldre skrives ut før de er selvhjulpne nok til å fungere i eget hjem. Stadig flere hjemmeboende eldre trenger effektiv rehabilitering for å kunne fortsette å bo hjemme med størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet. Denne studien beskriver en effektiv rehabiliteringsmodell for eldre som trenger institusjonsbasert rehabilitering i kommunene.

Artikler

Johansen I, Lindbaek M, Stanghelle JK, Brekke M. Effective rehabilitation of older people in a district rehabilitation centre.  J Rehabil Med. 2011 Apr;43(5):461-4. doi: 10.2340/16501977-0792.

Johansen I, Lindbaek M, Stanghelle JK, Brekke M. Structured community-based inpatient rehabilitation of older patients is better than standard primary health care rehabilitation: an open comparative study.Disabil Rehabil. 2012;34(24):2039-46. doi: 10.3109/09638288.2012.667193. Epub 2012 Mar 28.

Johansen I, Lindbak M, Stanghelle JK, Brekke M. Independence, institutionalization, death and treatment costs 18 months after rehabilitation of older people in two different primary health care settings.BMC Health Serv Res. 2012 Nov 14;12:400. doi: 10.1186/1472-6963-12-400.