Legater

Kvalitetsprisene for primær- og spesialisthelsetjenesten

Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.
18. desember 2020

Hver pris er på kr 50 000. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.

Arbeidet bør

  • Ha fokus på pasienter
  • Ha ført til resultater som viser forbedringer for pasienter
  • Ha anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring
  • Ha vært nyskapende
  • Ha vært utført de to siste årene
  • Ha vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt)

I vurderingen bedømmes både arbeidets resultater og de prosessene som har ledet frem til dem.  Det vil utvises varsomhet ved tildeling til prosjekter med kommersielle interesser. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater og bør inneholde informasjon nok til å vise om kriteriene er oppfylt.

Det vil annonseres for når en kan søke. Søknadsfrist er som oftest 1. mars. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler søknadene og avgir innstilling til sentralstyret.

Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte.