Legater

Legeforeningens legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød

Stiftelsens formål er å avhjelpe uforskyldt nød blant leger og deres etterlatte. Det er avkastning fra legatet som kan brukes til utdeling av midler.
3. januar 2020

Stiftelsens styre består av 7-9 medlemmer, oppnevnt av og blant Sentralstyret i den norske legeforening. Styret har delegert forvaltningen av stiftelsens midler til Legeforeningens Utvalg for legehelse.

Adgang til å søke midler fra legatet kunngjøres i Tidsskriftets nr 12 og 14, samt i Norsk Lysingsblad i september hvert år. Behandling av søknadene skjer medio november.

Søknad om midler behandles av Utvalg for legehelse som per 1.1.2021 består av følgende medlemmer:

  • Anne Cecilie Harvei, leder
  • Stein Nilsen
  • Dragan Zerajic
  • E. Margrethe Kjølseth
  • Åse Valla

Det er stiftelses styre som fastsetter utdeling av midler fra legatet basert på forslag fra Utvalg for legehelse. I tråd med stiftelsens formål, skal søknader vurderes med tanke på behovet for støtte til leger og deres etterlatte som uforskyldt har havnet i økonomisk nød.  Utvalget skal spesielt vektlegge situasjoner der utilstrekkeligheter i regelverket i samfunnets støtteordninger har gitt et urimelig resultat for søkeren.

Ansvarlig i sekretariatet er Tone Houge Holter, Økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Søknad

Søknad vedlagt ligningsattest sendes til Legeforeningen ved Tone Houge Holter, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.  Det kan være aktuelt å be om mer utfyllende dokumentasjon ved behandling av søknaden.

Personvern

Vi bryr oss om ditt personvern. Informasjonen du gir oss i forbindelse med din søknad, blir ikke benyttet til andre formål enn for å administrere søknaden som sådan. Opplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for dette formålet. Les mer om Legeforeningens personvern.

Ved spørsmål eller andre henvendelser vedrørende vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vårt eksterne personvernombud Henrik Gullaker på henrik.gullaker@pwc.com.