Legater

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

Fra legatets avkastning kan det deles ut midler til forskning på obstruktive lungesykdommer hos barn og voksne. Pengene skal gå til et klinisk eller annet relevant forskningsprosjekt og skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler. Når midler deles ut vil dette annonseres.
24. august 2018

Felles tildelingskomité for Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke i perioden 2018-2021.

May Brit Lund, leder
Dag Hofsø, medlem
Svein Høegh Henrichsen, medlem
Jon Lunde, varamedlem
Hans Henrik Strøm, varamedlem

Ansvarlig i sekretariatet er Caroline Sølberg Yakubu, Medisinsk fagavdeling.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet

Vi bryr oss om ditt personvern. Informasjonen du gir oss i forbindelse med slike søknader, blir ikke benyttet til andre formål enn for å administrere søknaden og ordningene som sådan. Opplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for dette formålet. Les personvernerklæringen her.

Ved spørsmål eller andre henvendelser vedrørende vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vårt eksterne personvernombud Henrik Gullaker på henrik.gullaker@pwc.com.