Utdanningsfond I

Satser for reiseregning, honorar og praksiskompensasjon for Legeforeningen (inkludert Utdanningsfond I)

Beregning av kompensasjon for tapt inntekt.

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer samt til alle medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer og utvalg. Kompensasjon gis også til medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til å representere Legeforeningen i utenforstående råd, komiteer og utvalg. Slik kompensasjon avkortes med den kompensasjon som gis av utvalgenes styrende organer. Kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte i forbindelse med spesielle oppgaver besluttes av sentralstyret.

Under forutsetning av at mulighetene for kompensasjoner og refusjoner under Hovedavtalen er utnyttet, gis det kompensasjon for tapt inntekt på følgende alternative måter:

a.Refusjon til arbeidsgiver som følge av fravær. Utbetaling skjer til arbeidsgiver på grunnlag av regning.
b. Kompensasjon til arbeidstaker for dokumentert trekk i lønn.
c. Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for omsetningstap ved fravær fra praksis. For 2020 fastsettes denne kompensasjonen til kr 8080 for hele dager og til kr 4040 for halve dager.

I 2020 må næringsdrivende leger som har krav på praksiskompensasjon, sende inn kravet på reiseregningsskjema. Praksiskompensasjonen vil bli utbetalt til den enkelte som et personlig honorar, og oppdragsgiver skal beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av honoraret.

Det gis ikke honorar eller kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte som allerede er fullt frikjøpt. Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen omfatter de samme medlemmer som nevnt ovenfor og utgjør kr 850 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Kilometergodtgjørelse for 2020 (skattefri sats) er kr 3,50 per km. 

Reise- og oppholdsutgifter dekkes kun etter originale kvitteringer.