Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien

Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien. Felleserklæring - mål med avtalen.

I samarbeidsavtalen fastsettes det forpliktende rammer for samarbeid mellom medlemmene av Den norske lægeforening (Dnlf) og medlemmene av Legemiddelindustriforeningen (LMI) innenfor den lovgivning og de etiske regler som begge parter til enhver tid er bundet av.

Hovedmålet med forpliktelsene er å bidra til at all samhandling mellom leger og legemiddelindustri skjer på en troverdig og tillitvekkende måte og at hensynet til god utvikling av legemidler og riktig bruk av legemidler ivaretas.

Samarbeid mellom leger og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold - eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Dette krever at leger og legemiddelindustri er seg bevisst de integritetsproblemer som kan oppstå, og lar faglige, etiske og rettslige vurderinger være avgjørende for holdningen til ulike samarbeidsprosjekter og former for samhandling. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.

Kontakt mellom leger og legemiddelindustri skal være i tråd med gjeldende lover, regler og forskrifter, og det vises særlig til:

Det forutsettes at legemiddelindustrien og legene gjør seg kjent med og innretter seg etter gjeldende lovgivning. Partene er enige om å i fellesskap å bidra til at samhandling skjer uten at det oppstår avhengighet. Partene forplikter seg til gjennom løpende informasjon om avtalen og praktiseringen av den, å tilstrebe at begge parters medlemmer overholder retningslinjene.