Legeforeningens lover og andre organisatoriske regler

Avtale mellom Leverandørforeningen for helsesektoren og Legeforeningen om samarbeid og samhandling

Avtale mellom Leverandørforeningen for helsesektoren og Den norske legeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Leverandørforeningen for helsesektoren.
21. august 2018

Felleserklæring - mål med avtalen

I denne samarbeidsavtalen fastsettes det forpliktende rammer for samarbeid mellom medlemmene av Den norske legeforening (Dnlf) og medlemmene av Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) - nedenfor kalt utstyrsleverandører/firmaer - innenfor den lovgivning og de etiske regler som begge parter til enhver tid er bundet av.

Hovedmålet med forpliktelsene er å bidra til at all samhandling mellom leger og utstyrsleverandører skjer på en troverdig og tillitvekkende måte.

Samarbeid mellom leger og utstyrsleverandører skal skje i former og på måter som verken
skaper avhengighetsforhold - eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Dette krever at leger
og utstyrsleverandører er seg bevisst de integritetsproblemer som kan oppstå, og lar faglige, etiske og rettslige vurderinger være avgjørende for holdningen til ulike samarbeidsprosjekter og former for samhandling. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og
transparens.

Kontakt mellom leger og utstyrsleverandør skal være i tråd med gjeldende lover, regler og
forskrifter, og det vises særlig til:

  • Etiske regler for leger, kap I, § 12
  • Leverandørforeningen for helsesektorens etiske regler
  • Lov om helsepersonell § 9
  • Straffeloven §§ 276, 276 a, 276b og 276c
  • Forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste og annen ytelse av 28. august 2005 nr. 0941.

Det forutsettes at utstyrsleverandørene og legene gjør seg kjent med og innretter seg etter gjeldende lovgivning. Partene er enige om å i fellesskap å bidra til at samhandling skjer uten at det oppstår avhengighet. Partene forplikter seg til gjennom løpende informasjon om avtalen
og praktiseringen av den, å tilstrebe at begge parters medlemmer overholder retningslinjene.

Partene er enige om at bestemmelsene i avtalene så langt det er mulig skal praktiseres tilsvarende for leverandører og leger som ikke er medlemmer i organisasjonene.

Kap. 1 Krav til dokumentasjon, åpenhet mv.

Kap. 2 Deltakelse på kurs, kongresser, faglige møter og lignende. Informasjon og markedsføring

Kap. 3 Annen samhandling mellom leger og utstyrsleverandører til helsesektoren

Kap. 4 Samarbeid om produktforskning og utvikling

Kap. 5 Honorering for oppdrag o.l.

Kap. 6

Kap. 7

Kap. 8

Kap. 9

Oslo, 27.10. 2008

Den norske legeforening

Leverandørforeningen for helsesektoren

Dato: 10.11.2008