Instruks for Legeforeningens valgkomité

Vedtatt av landsstyret i juni 1989 med endringer på landsstyremøtet i Molde 2003 og 22.5. 2008 i Oslo.
  1. Legeforeningens landsstyre skal i henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd velge valgkomité som etter § 3-2-1, 6. ledd skal bestå av 3 medlemmer.
  2. Legeforeningens valgkomité innhenter forslag til kandidater til sentralstyret og landsstyrets redaksjonskomité fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, Norsk medisinstudentforening, regionsutvalg og spesialforeninger. I tillegg kan det enkelte medlem foreslå kandidater overfor valgkomiteen.
  3. Valgkomiteen sender ut til landsstyret de innkomne forslag på kandidater sammen med en kort oversikt over faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen, ca. to uker før møtet.
  4. I samsvar med den forretningsorden som vanligvis vedtas på landsstyremøtene, kan landsstyret vedta å opprette en redaksjonskomité. Valgkomiteen fremlegger forslag til kandidater til leder og 2 medlemmer av redaksjonskomiteen. Forslaget fremlegges ved konstitueringen av landsstyremøtet.
  5. Valgkomiteen fremlegger i samsvar med lovenes § 3-2-1, 1. og 6. ledd, forslag til president, visepresident og øvrige syv sentralstyremedlemmer, samt tre varamedlemmer.
  6. Valgkomiteen skal ta hensyn til lovenes § 1-7 om sammensetningen av Legeforeningens styrer, råd og utvalg ved utarbeiding av forslagene i punkt 4 og 5.
  7. Valgkomiteens arbeid er avsluttet etter at den har fremlagt begrunnet anbefaling for landsstyremøtet.
  8. Utgifter til valgkomiteens arbeid blir dekket etter samme regler som for utvalg nedsatt av sentralstyret.
  9. Valgkomiteen gis etter anmodning sekretariatsbistand gjennom generalsekretæren.