Legeforeningens samarbeid med andre

14/4349 Innleder: Christian Grimsgaard, sentralstyret
På landsstyremøtet i 2014 ble det vedtatt at landsstyremøte i 2015 skal drøfte hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre. Sentralstyrets innstilling til vedtak:
Forslag for rammer og prinsipper for Legeforeningens samarbeid med andre godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Vedlegg

Rammer og prinsipper

Legeforeningen er en frittstående og politisk uavhengig faglig og profesjonell medlemsorganisasjon. Samarbeid med andre kan være formålstjenlig for å ivareta Legeforeningens rolle innen medisinsk fagutvikling og som helsepolitisk aktør. Fagutvikling, fagmedisinske hensyn og foreningens helsepolitikk skal være retningsgivende for valg av samarbeidsformer. 

Både Legeforeningen og foreningens organisasjonsledd må være bevisst at samarbeid med omstridte aktører kan skade Legeforeningens omdømme og mulighet for innflytelse. Legeforeningen skal være særskilt varsom for inngåelse av samarbeid med kommersielle aktører.

Legeforeningen har følgende formaliserte prosedyrer for samarbeid med andre;

  • Spørsmål om medlemskap i andre organisasjoner skal fremlegges landsstyret, jf. Legeforeningens lover § 1-5.
  • Samarbeid med legemiddelindustrien. Alle foreningsledd skal følge landsstyrets retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien, jf. Loen vedtaket i 2004, og senere justeringer i 2008 og 2011.

For samarbeid med andre utover dette, gjelder følgende prinsipper og prosesser:

  • Samarbeide med andre aktører må ligge klart innenfor Legeforeningens kjerneoppgaver og formål. Det vil si at det må ha en klar forankring i Legeforeningens formålsparagraf, prinsipp og arbeidsprogram, og satsingsområder.
  • For å bedre folkehelsen er det viktig å samarbeide med aktører utenfor helsetjenesten der folkehelse skapes. Samarbeide med aktuelle pasientforeninger, humanitære og ideelle organisasjoner er ønskelig.
  • For å bidra til innovasjon og god tjenesteutvikling må Legeforeningen og fagmiljøene også være i dialog med forskningsmiljøene og tjeneste- og utstyrsleverandørene i helsetjenesten. Hovedforeningens samarbeid med kommersielle aktører eller deres representanter bør imidlertid forankres i foreningens sentralstyre.
  • Legeforeningens sentralstyre skal treffe avgjørelser i saker der foreningen inngår forpliktende samarbeid med andre aktører.
  • Det skal være full åpenhet om prosesser og avtaler inklusive honorar knyttet til slike verv.
  • Det skal være full åpenhet om verv ledende tillitsvalgte har i slike organisasjoner, uavhengig av hvorvidt man representerer Legeforeningen.

I saker der det er uenighet i sentralstyret om inngåelse av samarbeid, og det er mulige interessekonflikter, er gode prosesser avgjørende.

  • Ved uenighet bør foreningen høres gjennom intern høringsprosess før vedtak fattes. Høringsprosess utløses når 1/3 av sentralstyrets medlemmer krever det. Dette gjelder i særlig grad saker der Legeforeningen bidrar økonomisk og i saker der sentralstyret vurderer at inngåelse av samarbeid vil kunne bli gjenstand for en bred uenighet i foreningen.
  • I saker av særlig viktig karakter, eller der det foreligger en bred uenighet bør saken bringes opp for foreningens landsstyre før vedtak fattes.