Regler for Den norske legeforenings forhandlingsvirksomhet

Fastsatt av sentralstyret 5.1.1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.1994, 27.5.1997, 17.11.1997, 25.8.1999, 29.9.1999, 10.2.2004, 22.3.2010, 22.8.2011 og 23.10.2013.

1. Formål og ansvar

1-1 Formål
Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-2 Ansvar og hjemmelsgrunnlag

(1) Sentralstyret har overordnet ansvar for inngåelse av avtaler om inntekts- og arbeidsvilkår m.v. med myndigheter og arbeidsgivere. I den forbindelse kan det benyttes plassoppsigelse, arbeidsnedleggelse og blokkade, jf. Dnlfs lover § 3-2-3 (1) nr 5.
(2) Lokalforeninger ved styrene har overordnet ansvar for lokal forhandlingsvirksomhet innen vedkommende fylke, i samarbeid med yrkesforeningene, jfr. Dnlfs lover § 3-4-3 (1) nr 2.
(3) De berørte lokalforeningene har i felleskap overordnet ansvar for lokal forhandlingsvirksomhet i helseforetak som dekker flere lokalforeninger. Lokalforeningene samarbeider om økonomisk og praktisk støtte til tillitsvalgte i helseforetaket/helseforetakene. De berørte lokalforeninger skal regulere samarbeid og ansvarsdeling i en gjensidig avtale, som godkjennes av sentralstyret, jf Dnlfs lover § 3-4-3 (4).
(4) Bestemmelsen i punkt (3) gjøres også gjeldende for øvrige tariffområder der lokale forhandlinger berører flere lokalforeninger.
(5) Sentralstyret kan delegere forhandlingsfullmakten til presidenten. Delegasjonen kan gjelde enkelte eller samtlige overenskomst-/avtaleområdene, og kan gjøres for enkeltforhandlinger eller for hele sentralstyrets funksjonsperiode.
(6) Sentralstyret kan for særskilte avtaleområder delegere forhandlingsfullmakt etter punkt 1-3 (4) til sekretariatet.

1-3 Definisjoner

(1) Med yrkesforening (Yf) menes Allmennlegeforeningen (AF), Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), Overlegeforeningen (Of), Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og Yngre legers forening (Ylf).
(2) Med overenskomstområde menes tariff- og overenskomstområder der Legeforeningen eller Akademikerne har partsrettigheter.
(3) Med forhandlingsutvalg (FHU) menes Legeforeningens rådgivende organer for de ulike overenskomst-/avtaleområdene.
(4) Med forhandlingsfullmakt menes myndighet til
a) å gå til oppsigelse av avtaler
b) å beslutte krav
c) å oppnevne forhandlingsdelegasjon
d) å føre forhandlinger
e) å slutte avtale eller bryte forhandlinger
f) å benytte konfliktmidler
(5) Med lokal tillitsvalgt i kapittel 4, menes tillitsvalgt i den enkelte virksomhet og på det nivået det skal føres forhandlinger, slik som foretakstillitsvalg ved helseforetak og hovedtillitsvalgt i en kommune.
 
2. Forhandlingsutvalg - representasjon og sammensetning


2-1 Legeforeningens sentrale forhandlingsutvalg
(1) Forhandlingsutvalgene oppnevnes av Sentralstyret med funksjonstid tilsvarende Sentralstyrets funksjonstid. Utvalgene skal samordne yrkesforeningenes krav og gi råd til Sentralstyret om Legeforeningens lønnspolitikk, normaltariffpolitikk og forhandlingsvirksomhet.
(2) Presidenten leder forhandlingsutvalgene.
(3) Forhandlingsdirektør sørger for sekretariatsoppfølging overfor forhandlingsutvalgene.
(4) Legeforeningens ulike organisasjonsledd foreslår representanter til de utvalgene de er representert i. Organisasjonsleddene foreslår tilsvarende antall vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Forslagene bør gjenspeile en kjønnsbalanse.
(5) Forhandlingsutvalgene har følgende sammensetning:
a) Forhandlingsutvalg for Spekter områdene 4 og 10 (FHU-SP): To representanter for Of og to for Ylf.
b) Forhandlingsutvalg for Virke (FHU-V): To representanter for Of og to for Ylf.
c) Forhandlingsutvalg for KS og Oslo kommune (FHU-K): En representant for AF, en for LSA, en for Ylf og en for Oslo legeforening.
d) Forhandlingsutvalg for Stat (FHU-S): En representant for LVS, en for LSA, en for Of og en for Ylf.
e) Forhandlingsutvalg for næringsdrivende og normaltariff – ”Tariffutvalget” (FHU-N): En særskilt oppnevnt nestleder, to representanter for AF og to for PSL, en representant for LSA og en for Oslo legeforening.
f) Sentralstyret kan ved behov opprette ytterligere forhandlingsutvalg for sin funksjonsperiode.
(6) For utvalgene i (5) a) – d) oppnevner Sentralstyret en nestleder blant representantene for organisasjonsleddene.
(7) Legeforeningens representant og vararepresentant i korresponderende organ hos Akademikerne møter i det respektive utvalg.
(8) Sentralstyret kan for inneværende sentralstyreperiode tildele faste observatørplasser i utvalgene.
(9) Presidenten kan beslutte at organisasjonsledd som ikke er representert kan stille med observatør når det skal behandles saker av stor viktighet for organisasjonsleddet.
(10) Medlem/varamedlem av forhandlingsutvalg har en plikt til å opplyse sekretariatet om stillinger, verv eller andre forhold som er egnet til å komme i konflikt med de interesser som forhandlingsutvalget er satt til å ivareta.
(11) Dersom forhold som omtalt i 2-1 (10) blir kjent for sekretariatet, avgjør forhandlingsutvalgets leder om medlemmet/varamedlemmet midlertidig skal suspenderes. Under suspensjonen trer vedkommendes eventuelle varamedlem inn i utvalget. Suspensjonen gjelder frem til sentralstyret har tatt stilling til saken. Sentralstyret kan oppheve suspensjonen, eller løse medlemmet/varamedlemmet fra vervet og oppnevne erstatter for gjenværende valgperiode, jf 2-1 (1). Organisasjonsleddet som foreslo det suspenderte medlem/varamedlem skal gis anledning til å gi sin skriftlige vurdering til sentralstyret, og til å fremme forslag på eventuell erstatter. Gjelder suspensjonen nestleder i FHU-N skal alle organisasjonsledd med forslagsrett til utvalget gis anledning til å fremme forslag på erstatter.
(12) Et medlem/varamedlem kan i løpet av perioden be om å få fratre sitt verv. Dersom vedkommende ber om å få fratre før sentralstyret kan behandle spørsmålet, trer vedkommendes eventuelle varamedlem inn i utvalget frem til sentralstyrebehandling. Berørt organisasjonsledd fremmer forslag på erstatter, som oppnevnes av sentralstyret for gjenværende valgperiode, jf 2-1 (1). Gjelder fratreden nestleder i FHU-N skal alle organisasjonsledd med forslagsrett til utvalget gis anledning til å fremme forslag på erstatter. 

2-2 Forhandlingsutvalgenes arbeid
(1) Forhandlingsutvalget er beslutningsdyktig når presidenten, evt. nestleder ved presidentens forfall, og minst halvparten av de øvrige medlemmer er til stede.
(2) Forhandlingsutvalgene foreslår medlemmer av forhandlingsdelegasjoner for de ulike overenskomst- og avtaleområdene. Forhandlingsdelegasjonene oppnevnes av Sentralstyret, eventuelt av Presidenten etter fullmakt fra Sentralstyret.
(3) Det kan kalles inn til felles møter for forhandlingsutvalgene og tariffutvalget.

2-3 Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorganer
(1) Legeforeningen er representert med representant og eventuelle observatører i Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorganer.
(2) Sentralstyret oppnevner Legeforeningens representanter, vararepresentanter og eventuelle observatører til Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorganer.
(3) Som representanter kan oppnevnes tillitsvalgte og sekretariatsansatte.
(4) Yrkesforeningene skal gis anledning til å fremme forslag til representanter.
(5) Representantene og observatørene i Akademikerutvalgene skal holde seg orientert om Legeforeningens politikk og sørge for tilstrekkelig involvering av Legeforeningens sekretariat og rapportering.
(6) For fullmaktsforhold, se punkt 1-2 (1) jf (5).

2-4 Lokalforeningenes forhandlingsutvalg
(1) Legeforeningens lokalforeninger ved styret oppnevner for sin funksjonsperiode ett eller flere representative forhandlingsutvalg som skal ivareta de ulike overenskomst-/avtaleområdene lokalt. Lokalforeningen sørger for å samordne og tilrettelegge for lokale forhandlinger.
(2) Representanter for de berørte legegruppene bør være representert i utvalgene.

2-5 Virksomhetsvise/kommunale forhandlingsutvalg

(1) Lokal tillitsvalgt kan ved behov oppnevne lokale forhandlingsutvalg i en virksomhet/kommune. Dette er særlig aktuelt der medlemmene er organisert i flere yrkesforeninger.
(2) Lokalt forhandlingsutvalg kan suppleres med representanter for lokalforeningens forhandlingsutvalg.
(3) Lokal forhandlingsdelegasjon bør utgå fra lokalt forhandlingsutvalg.
(4) Lokalt forhandlingsutvalg kan samarbeid med øvrige Akademikerforeninger, eller med andre, der det anses hensiktsmessig.

3. Sentrale forhandlinger


3-1 Felles bestemmelser i alle områder

(1) Sekretariatet sørger for å overholde frister for oppsigelse og revisjon av avtaler. Spørsmål om oppsigelse inngår i forhandlingsfullmakten som i hovedregel ligger til Sentralstyret, jf punkt 1-3 (4).
(2) Sekretariatet gir berørte yrkesforeninger anledning til å melde krav til forhandlingen. For tariffområdet Oslo kommune, og for avtaler knyttet til fastlegeordningen i Oslo kommune, inviteres også Oslo legeforening til å melde krav.
(3) Etter å ha gjennomgått, koordinert og samordnet kravene, utarbeider det aktuelle forhandlingsutvalg et anbefalt krav som oversendes Sentralstyret eller presidenten i henhold til fullmakt.
(4) Forhandlingsutvalget innstiller på representanter til Legeforeningens forhandlingsdelegasjon, som forelegges Sentralstyret eller president i henhold til fullmakt, for avgjørelse.  
(5) For avtaler som ligger på hovedsammenslutningsnivå skal krav sendes det aktuelle Akademiker utvalg etter at Sentralstyret eller presidenten i henhold til fullmakt, har behandlet kravet. Forhandlingsdelegasjonen utgår fra Akademikerutvalget.
(6) Forhandlingsledelsen for Legeforeningen sørger for å informere og konsultere forhandlingsutvalg etter behov. Det gjelder også for Legeforeningens representanter i forhandlingsdelegasjoner i Akademikerne.
(7) Anbefalt avtale der Legeforeningen er part forelegges Sentralstyret for avgjørelse.  
(8) Kostnader knyttet til forhandlingene og forhandlingsutvalgets arbeid dekkes av Legeforeningen.

3-2 Særskilt om forhandlinger av normaltariff, rammeavtaler og andre avtaler for næringsdrivende leger
Bestemmelsene i punkt 3-1 gjelder så langt de passer.

4. Lokale forhandlinger

4-1 Felles bestemmelser for alle områdene

(1) Lokal tillitsvalgt gir medlemmene anledning til å fremme krav til lokale forhandlinger.
(2) Lokal tillitsvalgt bør opprette et representativt forhandlingsutvalg der berørte legegrupper er representert, jf. punkt 2-5.
(3) Lokalt forhandlingsutvalg bør gjennomgå, koordinere, samordne og beslutte krav, samt opptre helt eller delvis som forhandlingsdelegasjon. Lokalt forhandlingsutvalg bør velge forhandlingsleder.
(4) Lokalt forhandlingsutvalg bør holdes orientert og konsulteres ved behov av forhandlingsdelegasjonen.
(5) Lokalt forhandlingsutvalg kan søke samarbeid med andre parter, eventuelt delegere forhandlingsfullmakten til representant for annen Akademikerforening.
(6) Legeforeningens sekretariat og lokalforeningen bør konsulteres før eventuelt brudd i forhandlingene.
(7) Kostnader knyttet til lokale forhandlinger, herunder til lokal tvisteløsning, dekkes av lokalforeningen.
(8) Ved lokale forhandlinger i virksomheter uten fungerende tillitsvalgsapparat delegeres det en generell fullmakt til sekretariatet for, ved behov, å føre forhandlingene.

4-2 Særskilt for stat

(1) Bestemmelsene i punkt 4-1 gjelder så langt de passer.
(2) I særlige tilfeller kan styret i lokalforening bestemme at forhandlinger og avtaleslutning skal skje med lokalforeningen som part.
 
4-3 Særskilt for KS

(1) Bestemmelsene i punkt 4-1 gjelder så langt de passer.
(2) I særlige tilfeller kan styret i lokalforening bestemme at forhandlinger og avtaleslutning skal skje med lokalforeningen som part.

4-4 Særskilt for Oslo kommune

(1) Bestemmelsene i punkt 4-1 gjelder så langt de passer.
(2) I særlige tilfeller kan styret i lokalforening bestemme at forhandlinger og avtaleslutning skal skje med lokalforeningen som part.

4-5 Særskilt for sykehussektoren
(1) Bestemmelsene i punkt 4-1 gjelder så langt de passer.

4-6 Særlig forhandlingsfullmakt

5. Sekretariatets oppgaver


5-1 Bistand og informasjon

(1) Sekretariatet sørger for forberedelse og bistand i gjennomføring av forhandlinger som føres sentralt.
(2) Sekretariatet tilbyr nødvendig opplæring av og bistand til tillitsvalgte i forbindelse med forhandlingsarbeidet.
(2) Sekretariatet kan gjennomføre forhandlinger etter fullmakt fra sentralstyret eller president i henhold til fullmakt, jf punkt 1-2.
(3) Sekretariatet skal samarbeide med berørte yrkesforeninger og hovedsammenslutningen.
(4) Sekretariatet bistår avdelingsstyrene og lokale tillitsvalgte i det omfang som anses hensiktsmessig
(5) Sekretariatet skal ved landsomfattende justeringsforhandlinger, B-delsforhandlinger og lønnsforhandlinger i kommunene organiseres beredskap rådgivning av tillitsvalgte.
(6) Sekretariatet skal rapportere til sentralstyret, og sørge for at øvrige organisasjonsledd får tilstrekkelig informasjon om forhandlingsforløp og resultater.
(7) Sekretariatet skal veilede om og vurdere bruk av ulike typer virkemidler, som rettsliggjøring.