Regler for innsending av forhåndsstemmer ved valg i avdelingene

Legeforeningens lover § 11, 9. ledd. Vedtatt av sentralstyret 29.10.1984, med senere endring av § 4, 1. ledd, pkt. 2 og 3.

§ 1

Innsendelse av stemmeseddel til valg i avdelingene kan bare finne sted dersom det er truffet vedtak i et foregående årsmøte om slik fremgangsmåte.

§ 2

I de avdelinger hvor valgene er foreberedt av en valgkomité og det samtidig er anledning til innsendelse av forhåndsstemmer skal valgkomitéens innstilling være sendt medlemmene senest innen 14 dager før årsmøtet.

§ 3

Forhåndsstemmesedler kan innsendes til følgende valg:

a. Valg på avdelingsstyremedlemmer og varamedlemmer.
b. Valg på medlemmer og varamedlemmer til landsstyret.

§ 4

Dersom forhåndsstemme skal kunne godkjennes ved valg på styret må den stemmeberettigede ha utfylt 3 stemmesedler:

1. Stemmeseddel på lederen – ett navn
2. Stemmeseddel på medlemmer – to navn
3. Stemmeseddel på varamedlemmer – to navn

Forhåndsstemmer som ikke er tredelt og som hver for seg ikke inneholder det riktige antall navn, forkastes i sin helhet, jfr. § 6.

§ 5

Dersom forhåndsstemmene skal kunne godkjennes ved valg på medlemmer/varamedlemmer til landsstyret må den stemmeberettigede ha utfylt 2 stemmesedler inneholdende det antall navn som styret for det enkelte valg har meddelt som riktig. Andre stemmesedler forkastes, jfr. § 6.

§6

Forhåndsstemmesedler skal innsendes/innleveres avdelingsstyret i navnet konvolutt. Denne skal inneholde ny konvolutt med stemmesedlene.

Denne konvolutt åpnes først i forbindelse med valgene hvor kontroll av riktig antall og utfylte stemmesedler foretas.

§ 7

Avdelingsstyret utpeker ved hvert valg en komité til å gjennomgå og godkjenne innsendte forhåndsstemmer.

Denne komité påser også at voterende som har innsendt stemmeseddel ikke samtidig møter i årsmøtet og avgir stemme.

Eventuell tilbakekalling av innsendt stemmeseddel må ha funnet sted senest dagen før årsmøtet.