Retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening

Retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening i Den norske legeforening.

Vedtatt av sentralstyret i møte 27.9. 1993. Retningslinjene er ajourført av sekretariatet administrativt 3.10. 2007 i forhold til Dnlfs lover av 1.1. 2007/24.5. 2007 og endring av navn i LSA og Allmennlegeforeningen (Af). Retningslinjene er gitt med hjemmel i lovenes § 3-5-1, 2. ledd. Vedtatt endret av sentralstyret 28.4. 2010. Vedtatt endret av sentralstyret 20.1.2016.

Godkjente yrkesforeninger er per 7.5. 2010:

Allmennlegeforeningen - AF
Foreningen Leger i Vitenskapelige Stillinger - LVS
Norsk arbeidsmedisinsk forening - Namf
Norsk overlegeforening - Of
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid - LSA
Praktiserende Spesialisters Landsforening – PSL
Yngre legers forening - Ylf

1. Angående Of/LVS/Ylf

Leger i overordnede sykehuslegestillinger og lederstillinger i sykehus, helseforetak og regionhelseforetak tilmeldes Of, dog slik at overleger ved arbeidsmedisinsk avdeling kan velge Namf.

Leger i forskerstillinger uten tidsbegrensninger ved universitet (amanuensis, lektor, forsker, professor I) eller forskningsinstitutt (forsker o.l) tilmeldes LVS. Leger som har stilling ved universitet eller forskningsinstitutt, kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid, velger den av yrkesforeningene de føler tilhørighet til.

Til Yngre legers forening tilmeldes:
a) Leger som arbeider i underordnede legestillinger ved sykehus, institutter og lignende institusjoner i hovedstilling. Leger i spesialisering ved arbeidsmedisinske avdelinger kan velge
Namf.
b) Turnusleger.
c) Leger som forlater underordnede stillinger for å drive selvstendig, vitenskapelig arbeid som stipendiat e.l. Slike leger kan velge LVS som sin yrkesforening.
d) Leger under militær førstegangstjeneste og siviltjeneste.
e) Legespesialister i sykehusene velger selv om de skal være tilsluttet Yngre legers forening eller Overlegeforeningen.

2. Angående AF/LSA/Namf

Leger som har sitt hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid tilmeldes AF. Leger som har sitt hovedengasjement i samfunnsmedisinsk arbeid tilmeldes LSA.

Medlemmer med stillinger i nært tilgrenset arbeidsområde som definerer disse til en hovedstilling innen det samfunnsmedisinske arbeidsområdet, tilmeldes LSA. Medlemmer med stillinger i nært tilgrenset arbeidsområde som definerer disse til en hovedstilling innen det allmennmedisinske arbeidsområdet, tilmeldes AF.

Dette innebærer at:

  • Medisinsk-faglig rådgivende lege/kommuneoverlege tilmeldes LSA.
  • Fastlege/annen kommunelege som er fastlege tilmeldes AF.
  • Fastlege/ annen kommunelege tilmeldes LSA dersom vedkommende er fast stedfortreder for medisinsk-faglig rådgivende lege og har samfunnsmedisinske oppgaver og AF dersom vedkommende har sitt hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid.
  • Statlig ansatte leger i departement, direktorat og ikke-kliniske fagetater (Statens helsetilsyn, leger ved fylkesmannens kontor (lokalt helsetilsyn), Nav og lignende) tilmeldes LSA. Den som tiltrer vikariat eller annen stilling med tidsbegrenset ansettelse, kan velge fortsatt å være tilmeldt den yrkesforening vedkommende er medlem av.

Leger som har sitt hovedengasjement i arbeidsmedisinsk arbeid tilmeldes Namf. Leger som oppfyller kravene til medlemskap i foreningen og som med stillinger i nært tilgrenset arbeidsområde definerer disse til hovedstilling innen det arbeidsmedisinske arbeidsområde, tilmeldes Namf. Overordnede og underordnede leger ved arbeidsmedisinske avdelinger kan velge Norsk arbeidsmedisinsk forening som sin yrkesforening.

3. Angående PSL

Leger som har sitt hovedengasjement i privat spesialistpraksis tilmeldes PSL.

4. Angående leger som "faller utenfor"

De leger som ikke ser noen av yrkesforeningene som naturlig for seg, velger den som oppfattes som mest nærliggende.

5. Søknad om tilknytning til annen yrkesforening

Tvil om hvilken yrkesforening et medlem hører, til avgjøres av sentralstyret, jf lovenes § 3-5- 1, 3. ledd.

Sentralstyret kan etter søknad innvilge medlemsskap i annen yrkesforening enn den vedkommende etter disse retningslinjer primært hører til, jf lovenes § 3-5-1, 3. ledd.*

*) Sentralstyret har tidligere vedtatt at det tidligere pkt. 5s vilkår om ”særskilte grunner”, skal praktiseres som følger: Som "særskilte grunner" regnes ikke det forhold at en lege er i spesialistutdanning og således ved endret stillingsfunksjon må endre yrkesforeningstilhørighet.

16.9.2020/IHA