2019

Nyhetsbrev til lokalforeninger og regionutvalg mai 2019

8. mai 2019
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
 

Landsstyremøtet 2019

Landsstyremøte 2019 banner
Landsstyremøtet avholdes i Kristiansand fra 4.-6. juni med flere viktige saker. Det er bl.a. valg av president, visepresident og nytt sentralstyre. Det skal vedtas nytt prinsipp- og arbeidsprogram, og det skal gjennomføres helsepolitisk debatt om samhandling. Andre viktige tema som skal drøftes bl.a. sak om inngang til arbeidsmarkedet for leger (LIS 1).
 

Formøte for lokalforening og regionutvalgsledere kl. 19:00, mandag 3. juni i Kristiansand.

 
Vi ber om at dere merker dette tidspunktet og at saker som ønskes drøftet sendes til kristin.hovland@legeforeningen.no. Det kommer innkalling senere til møtet med sakliste.
 

Helsepolitisk debatt: Bedre helsetjenester til dem som trenger det mest! Men hvem er disse pasientene og er bedre samhandling egentlig løsningen?

Debatten finner sted tirsdag 4.6.2019 fra ca. kl. 14:00 – 17:00.
Program for landsstyremøtet.
 
Deltakere:
Innledning:
 • Anne-Karin Rime – sentralstyremedlem og leder av arbeidsgruppe om samhandling
Del 1 – Perspektiver fra regionale helseforetak og akademia – "hva vet vi"
 • Andreas Moan, Prosjektdirektør Helse Sør-Øst. Satsingsområdet "De som trenger det mest" hva vet vi og hva vil vi?
 • Anders Grimsmo, professor NTNU, En helsetjeneste for de med størst behov.
Del 2 – Ekspertpanel – kommentarer fra ulike ståsted
 • Wenche Dehli – Helsesjef Kristiansand
 • Nina Mevold Adm. direktør sykehuset i Kristiansand, tidligere kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bergen kommune og kåret til årets helseleder i 2018 av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.
 • Lindy Jarosch von Schweder, konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Midt RHF.
 • Svein Kjosavik, spesialist i allmennmedisin, Phd og samhandlingslege, Stavanger universitetssykehus.
Del 3 – Spørsmål og kommentarer fra salen til innlederne og ekspertpanelet.
 

Seminar for lokalforeninger og regionutvalg finner sted på Park Inn, Gardermoen i dagene 14. og 15. november 2019.

 
Programkomiteen har sitt første møte under landsstyremøtet i Kristiansand. På seminaret legges det videre opp til å drøfte legeforeningens lokalforeninger, jfr. Arbeidsgruppe som skal utrede Legeforeningens lokalforeninger.
 

Arbeidsgruppe om Legeforeningens lokalforeninger

 
Sentralstyret har vedtatt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede en eventuell justering av Legeforeningens lokale akse under ledelse av Jon Helle. Arbeidsgruppen består av Kristin Hovland, Tor Severinsen, Gunnar Ramstad, Lindy Jarosch von-Schweder og Paul Olav Røsbø. Det avholdes oppstartsmøte fredag 24. mai i Legenes hus.
 
På oppstartsmøtet vil følgende drøftes:
 1. Mandat for arbeidsgruppen. Hva vil vi med lokalforeningene?
 2. Hva sier Legeforeningens lover om lokalforeningene?
 3. Grensetenkning aktualisert gjennom regionreform – åpen diskusjon.
 4. Tidsplan og milepæler for arbeidsgruppens videre arbeid (herunder debatt på lokalforeningssamlingen)
 

Oppdatering av nettsidene til lokalforeningene

 
Status på innføring av nye nettsider for organisasjonsleddene er at totalt har 32 foreninger fått nye sider, og en del utkast ligger klare til godkjenning fra foreningenes styre. Foreløpig er to lokalforeninger lagt over.
Sentralstyrets ønske om et fokus på "Gjør kloke valg" kampanjen gjør at nettredaksjonen nå legger ekstra vekt på de fagmedisinske foreningene frem mot sommeren. Målet er at alle foreningsleddene skal ha fått nye sider i løpet av året.
 

Legeforeningens alkoholpolitiske retningslinjer

 
Legeforeningens alkoholpolicy ble vedtatt i 2010 og retningslinjene sa at det maksimalt kunne serveres 4 enheter alkohol per person ved særlige anledninger, som festmiddager eller mottagelser. I forbindelse med #MeToo-aksjonen og oppropet #Uten taushetsplikt ble Legeforeningens alkoholpolicy vurdert på nytt og endret. Endringene innebar bla. at grensen for antall betalte alkoholenheter ved særlige anledninger, som festmiddager eller mottagelser, ble redusert til 3 enheter. Det ble samtidig vedtatt at retningslinjene skal vurderes på nytt i 2020. I etterkant av endringene har sekretariatet mottatt flere spørsmål knyttet til retningslinjene, særlig knyttet til hva som kan klassifiseres som en særlig anledning.
For å lette praktiseringen av retningslinjene frem til evalueringen besluttet sentralstyret i april å tilføye en presisering i retningslinjenes første ledd slik at punktet i sin helhet blir lydende: "Den norske legeforening skal være en ansvarlig organisasjon der servering av alkohol skal være knyttet til særlige anledninger. Dette vil kunne gjelde for enkelte middager knyttet til utvalgte kurs, konferanser, arbeidsseminar eller mottakelser."
 

Stor interesse for å arrangere landsstyremøte 2021

 
Det er gledelig å registrere at tre lokalforeninger er interesserte i å arrangere landsstyremøtet i 2021. Både Bergen, Fredrikstad og Stavanger har hotell- og møteromfasiliteter som vil gi en flott ramme rundt landsstyremøtet. Hordaland legeforening har arrangerte møtet fire ganger før, i henholdsvis 1969, 1975, 1997 og 2005, samt vært en flittig søker til møtet de seneste årene. Rogaland legeforening arrangerte landsstyremøte i 1979 og 1996. Østfold legeforening har arrangert landsstyremøte en gang, i 1981.
 

Utviklingsplan fastlegeordningen

 
utviklingsplan-fastlegeordningen forside   Fastlegeordningen er i krise og Legeforeningens medlemmer står midt i denne krisen. Det gjør at foreningen har solid kunnskap om utfordringene, og hvordan vi skal komme oss ut av disse. Derfor har Legeforeningen utarbeidet en utviklingsplan for fastlegeordningen.
Formålet med utviklingsplanen er å gjøre kunnskap om utfordringer og løsninger lett tilgjengelig, og bidra til at både myndigheter og andre kan trekke i samme retning for å redde fundamentet i helsetjenesten vår. Utviklingsplanen er et dokument som kan være til stor hjelp i det lokale fastlegearbeidet i kommunen.
Denne utviklingsplanen er helt i sluttfasen, og vil være klar til Allmennlegeforeningens Våruke i begynnelsen av mai. Her vil utviklingsplanen lanseres, og deles ut i lang og kort versjon. Dokumentene vil gjøres tilgjengelig på nettsidene i etterkant av dette.
 

Kommunevalgkampen 2019 med vekt på fastlegeordningen

 
Det vil i mai sendes ut en relevante policypunkter og materiell til lederne av lokalforeningene som kan benyttes lokalt i kommunevalgkampen. Her vil bl.a. utviklingsplanen og presentasjoner for situasjonen i fastlegeordningen vedlegges. Det vil videre vedlegges resultater fra Legeforeningens kartlegging av status i kommunene for rekruttering til fastlegeordningen.
 

Årsmøter i lokalforeningene

 

Avholdte årsmøter:

29.3. Finnmark – Tema: "Vondt skal vondt fordrive". Vårkurs med fokus på utfordrende forhold ved kroniske smerter; smertefysiologi, medikamenter, andre behandlingstilnærminger, nedtrapning mm
5.4. Buskerud – Tema: Niels Christian Geelmuyden “Pillebefinnede". Hva vet vi om medisinene vi tar?”
6.-7.4. Østfold – Innledninger ved Hege Gjessing, Direktør Sykehuset Østfold HF, Nina Tangæs Grønvold, Rådmann i Fredrikstad Kommune og Sigrid Noreide, Personaldirektør Yara.
Tema: «Å navigere en båt med flere kapteiner – i opprørt hav. Hvordan skal leger samarbeide over faggrensene?»

Kommende årsmøter:

2.5 Sør-Trøndelag - Foredrag av Ole Petter Hjelle lege, hjerneforsker og toppidrettsutøver
22.5 Hordaland - Legenes hus fyller 150 år. Gunnar Staalesen, forfatter: Fortiden - et glimt av medisinsk historie i Bergen. Clara Gram Gjesdal, viseadministrerende direktør i Helse Bergen: Framtid - hvordan skal vi møte utfordringsbildet?
14.6. Troms - President Marit Hermansen deltar
21.6. Rogaland
20.8. Oslo
23.8. Vest-Agder
29.8. Hedmark
29.8. Nordland - Tema: ALIS Nord og samhandling. President Marit Hermansen vil være tilstede
29.8. Telemark - Tema: Steinar Krokstad vil holde foredrag om sosial ulikhet og helse
 

Lokalforeningene i media

aviser-lokalforeningene-i-media.jpg
 

Akershus

Kapasiteten er sprengt ved Ahus (Akershus Amtstidende 11.3.)
Et allerede sprengt Ahus kan ikke fortsette å være lokalsykehus for Groruddalen. Bygging av nytt Aker sykehus kan ikke utsettes med så mye som fem minutter. Ap har fått vann på mølla etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra Akershus legeforening. De er bekymret for helsa til pasientene som tilhører Ahus fordi kapasiteten er dårlig.


Buskerud

Aktive nestorer årets leger i Buskerud (Hallingdølen 9.4.)
På det nylig avholdte årsmøtet for Buskerud legeforening, ble Harald Lystad og Nils Rune Nilsen tildelt æresprisen «Årets Buskerudlege 2019». Harald Lystad (74) er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Harald Lystad er selve høvdingen av allmennlegene i Hallingdal med snart 45 års tjeneste som lege i dalen. Han har også gjort et kjempearbeid med å forebygge skiskader i alpinanlegg. Nils Rune Nilsen (65) er spesialist i allmennmedisin og har vært kommunelege/kommuneoverlege/fastlege på Gol inntil han startet som overlege på den kombinerte sengeposten ved Hallingdal sjukestugu på Ål.


Nordland

Mener reglene gir legemangel - Kommuneoverlegen ut mot fastlegeordningen Avisa Nordland 27.3.)
Flere med problemer Nestleder i Nordland legeforening, Bernhard Holthe, kjenner til andre kommuner som har tilsvarende problemer som Gildeskål, men ingen tall som viser omfanget.
Kun 11 dager på over 100 høringssvar om skjebnesvangert sykehusvalg (NRK Nordland 19.3.)
I dag kommer den endelige anbefalingen i det som er én av de mest omstridte sakene på Helgeland. Men flere mener ekspertgruppen som skal peke på hvor ett stort sykehus bør ligge, har hatt for kort tid på seg. Styret i Nordland legeforening har blitt beskyldt for å ha blitt påvirket av leder Margit Steinholt, som bor i Sandnessjøen. - Styret er valgt på et årsmøte, og jeg er det eneste medlemmet som er bosatt sør for Saltfjellet. Det er det en nedvurdering av de andre styremedlemmene sin vurderingsevne.
Kampen om likeverdige helsetjenester (Helgelands Blad 22.3.)
Konklusjonen fra den oppnevnte ressursgruppen er nå kjent for alle som følger prosessen rundt Helgelandsykehuset 2025. Det er ingen forandring i uttalelsen fra 3. desember 2018, som foreslår Mo i Rana som akuttkirurgisk sykehus for hele Helgeland. Selv etter utallige høringsinnspill fra fagfolk, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordland Legeforening, støttegrupper, kommuner, privatpersoner og folkeaksjoner, er det ingen vesentlige nye momenter som løftes frem.
Skaper faglige møteplasser og nettverk i nord (Tidsskrift for Den norske legeforening 11.3.)
Tove Myrbakk er tildelt Ellisif Wessels minnepris for sitt store og langvarige engasjement for helsetjenesten i distrikts-Norge. - Jeg er rørt og stolt over utmerkelsen, og må berømme alle de flotte folkene i nord. Det en fryd å ta initiativ eller hive meg rundt så lenge de er der, sier hun i en kommentar til Tidsskriftet. Ellisif Wessels minnepris går ut fra NSDM sin egen stab. Den deles kun ut i helt spesielle tilfelle og til ikke-leger. Prisen består av et bilde og 20 000 kroner.


Oppland

50 leger fra hele Oppland kom for å diskutere fastlegeordningen Oppland Arbeiderblad 19.3.)
Tillitsvalgt for Allmennlegeforeningen i Gjøvik, Bodil Hagen Sægrov sier det var tøft gjort av administrasjonen å stille opp på møtet de arrangerte nylig. - Men vi savnet politikerne. Det er de som prioriterer. Rekrutteringen til nye stillinger er vanskelig over hele landet. Leder i Almennlegeforeningen, Tom Ole Øren var tydelig på at dette ansvaret ligger hos Stortinget.
Evaluering med hastverk (Oppland Arbeiderblad 13.3.)
Kommunen er i forhandlinger om å kjøpe opp flere hjemler for å kunne tilby slike stillinger. Samtidig teller flere av de etablerte fastlegene på knappene etter år der Legeforeningen oppgir en gjennomsnittlig arbeidssituasjon på 60 timer i uka for sine medlemmer. Ute i en del av kommunene er fastlegesituasjonen prekær. Torsdag har Oppland Legeforening invitert kommunetoppene til møte. Der vil de fortelle kommunelederne direkte om de lokale medlemmenes opplevelse av situasjonen og ha innspill til tiltak. Vi tror alvoret nå står ganske klart for kommunene det gjelder.


Oslo

Ny rapport: Lager «Parksykehuset Ullevål» - legger ned Rikshospitalet (Dagens Medisin 8.4.)
Mandag inviterer Oslo legeforening til fremlegging av en alternativ rapport om sykehusstrukturen i Oslo som forslår å beholde Ullevål sykehus og på sikt legge ned Rikshospitalet.


Rogaland

Unge fastleger ønsker fast lønn og lavere arbeidsbelastning (Stavanger Aftenblad 18.3.)
Rogaland legeforening er bekymret over fastlegers høye arbeidsbelastning, og tror at løsningen kan ligge i å rekruttere flere nyutdannede leger... Rogaland legeforening mener at noe må gjøres for å avlaste arbeidstrykket.
 
Footer til lokalforeningenes nyhetsbrev
Footer til lokalforeningenes nyhetsbrev