Prinsipp- og arbeidsprogram 2002–2003

Forord

Dette prinsipp- og arbeidsprogrammet er bygget på den mal som har vært anvendt siden 1992-93.

 

For hvert kapittel kommer først det rullerende prinsipprogram, deretter følger sentralstyrets viktigste arbeidsoppgaver i den inneværende periode.

Prinsipp- og arbeidsprogrammet skal være retningsgivende ikke bare for sentralstyrets arbeid. Alle avdelingsstyrer, yrkesforeningsstyrer og andre tillitsvalgte vil finne god støtte for egne standpunkter i dette dokument.


Allmenne prinsipper for Legeforeningens virksomhet
Legeforeningens formål er iflg. lovenes § 1:
a) å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer
b) å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser
c) å fremme medlemmenes psykiske og fysiske helse
d) å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet
e) å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse
f) å arbeide med helsepolitiske spørsmål

 

1 Etikk

 

Landets leger må opprettholde og videreutvikle en høy etisk standard som imøtekommer befolkningens behov for medisinsk hjelp, omsorg og respekt. Legeetikk har sitt grunnlag i allmenne humanistiske normer. Etiske regler for leger er et fundament for foreningens og medlemmenes arbeid i forhold til pasienter, kolleger og samfunn.

Legeforeningen vil arbeide for:

  • utvikling av etiske humanistiske holdninger hos medlemmene, slik at de kan gi pasientene best mulig hjelp, både faglig og menneskelig
  • et styrket tillitsforhold mellom legestanden og pasienter, med vektlegging av pasientenes rettigheter og muligheter til medbestemmelse
  • en bedret omsorg ved livets slutt. Foreningen tar avstand fra aktiv dødshjelp
  • at anerkjente etiske prinsipper får større betydning ved prioritering, ledelse og faktisk ressursbruk i helsevesenet
  • at etikk får prege all grunn-, videre- og etterutdanning av leger
  • engasjement fra foreningens medlemmer i aktiv debatt om medisinsk etiske spørsmål
  • at alle sider ved finansiering av aktiviteter knyttet til Legeforeningens virksomhet ved hjelp av legemiddelindustrien blir tatt opp til prinsipiell debatt

Landsstyret pålegger sentralstyret å prioritere at:

  • etikk synliggjøres som et viktig tema både i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger
  • det skapes større åpenhet om medisinske feil og hendelige uhell hos leger og arbeidsgivere. Det må etableres tilfredsstillende organisatoriske rammer for å kunne ivareta pasienter som har vært utsatt for medisinske feil og hendelige uhell
  • medlemmene får økt innsikt i sammenhengen mellom ulike sider av legerollen og forholdet til pasient, samfunn og fag