Prinsipp- og arbeidsprogram 2004-2005

Forord

Dette prinsipp- og arbeidsprogram er utformet i henhold til landsstyrets vedtak i Sandefjord i 2001 sålydende:

"Landsstyret pålegger sentralstyret å utforme en fullstendig omredigering av prinsipp- og arbeidsprogrammet (PAP).  Det reviderte PAP-forslag sendes ut til høring med slik frist at et forslag er klart til landsstyremøtet i 2003. Under hvert punkt i PAP skal det være

- en kort redegjørelse for Legeforeningens holdninger/prinsipper
- noen få prioriterte arbeidsoppgaver for den neste perioden

Sentralstyret har myndighet til å fravike prioriteringen til fordel for aktuelle helsepolitiske saker som kommer under perioden."

Allmenne prinsipper for Legeforeningens virksomhet

Legeforeningens formål er iflg. lovenes § 1:

  1. å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer
  2. å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser
  3. å fremme medlemmenes psykiske og fysiske helse
  4. å fremme legetudanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet
  5. å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse
  6. å arbeide med helsepolitiske spørsmål