Prinsipp- og arbeidsprogram 2006-2007

Vedtatt på landsstyremøtet 25. - 27. mai 2005 i Bergen.

1. Etikk 

Legeforeningens formål er å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer, jfr. Legeforeningens lover § 1 a.

Legeforeningen vil arbeide for å 

 • styrke etikkundervisningen i grunn-, videre- og etterutdanningen
 • øke legers bevissthet om de etiske sidene ved ulike legeroller 
 • arbeide for at legers samhandling med legemiddel- og utstyrsindustrien foregår på en åpen og ryddig måte
 • få verdispørsmålene knyttet til helsepolitiske beslutninger belyst

 

2. Inntekts- og arbeidsforhold

Legeforeningens formål er å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser, jfr. Legeforeningens lover § 1 b.

Legeforeningen vil arbeide for å:

 • stimulere og styrke tillitsvalgte i arbeidet for å videreutvikle avtale- og lønnssystemer som belønner kompetanse, ansvar, innsats og ledelse
 • sikre reell likestilling gjennom medlemmenes lønn- og arbeidsvilkår
 • gjøre lønnsvilkårene i offentlig og forebyggende helsearbeid, forskning og undervisning konkurransedyktig med klinisk virksomhet
 • motvirke mobbing av kolleger og tillitsvalgte i arbeidslivet
 • tilrettelegge inntekts- og arbeidsforhold for leger i privat praksis og i ansettelsesforhold også slik at det stimulerer til best mulig ivaretakelse av prioriterte pasientgrupper og riktig oppgavefordeling og samhandling i helsetjenesten
 • sikre bedre rammevilkår for legevakt
 • sikre riktig balanse mellom sentral og lokal regulering av legers lønns- og arbeidsvilkår 
 • få lagt forholdene bedre til rette for eldre legers fortsatte deltakelse i yrkeslivet
 • sikre arbeidstidsordninger i sykehus som ivaretar krav til forsvarlighet og pasientsikkerhet

 

3. Utdanning, forskning og fagutvikling

Legeforeningens formål er å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet, jfr. Legeforeningens lover § 1 d.

Legeforeningen vil arbeide for å

 • sikre en felles nasjonal standard og kvalitet på grunnutdanningen, turnustjenesten og spesialiseringen av leger
 • sikre finansieringen av og videreutvikle systematisert etterutdanning
 • videreføre arbeidet med å utvikle nye læringsformer i legers videre- og etterutdanning
 • styrke rammevilkårene for forskning i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, slik at forskning blir en integrert og naturlig del av medisinsk virksomhet
 • legge til rette for at leger baserer sin virksomhet på uavhengig og dokumentert medisinsk informasjon
 • etablere kombinerte stillinger ved kliniske avdelinger for leger i forsker- og undervisningsstillinger
 • øke rekruttering av leger til akademiske stillinger i medisin
 • bringe klarhet rundt og vurdere de nye utfordringene turnustjenesten møter blant annet etter utvidelsen av EU
 • bedre finansiering for medisinstudenter som driver forskning og for leger i forskerstillinger
 • legge forholdene til rette for gode læringsvilkår i klinisk undervisning og utdanning 

 

4. Forebyggende og helsefremmende arbeid

Legeforeningens formål er å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse, jfr. Legeforeningens lover §1 f.

Legeforeningen vil arbeide for å

 • bedre barn- og ungdoms helse blant annet ved å styrke forebyggende helsearbeid, herunder informasjon om kosthold, mosjon og rusmiddelbruk
 • øke den fysiske aktivitet i befolkningen, spesielt blant barn og unge
 • få ned andelen røykere i befolkningen generelt og i ungdomsgruppen spesielt
 • øke engasjementet blant medlemmene for å styrke helsefremmende arbeid i lav-inntektsland 
 • bedre arbeidstakernes helse ved å bygge ut og kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten

 

5. Helsepolitikk

Legeforeningens formål er å arbeide med helsepolitiske spørsmål, jfr. Legeforeningens lover §1 e.

Legeforeningen vil arbeide for å

 • sikre en god offentlig finansiert helsetjeneste med likeverdige rettigheter for alle innbyggere ut fra medisinske behov
 • sikre at medisinsk faglige vurderinger tillegges nødvendig vekt ved politiske beslutninger på alle forvaltningsnivåer, blant annet gjennom utarbeidelse av policydokumenter og statusrapporter
 • sikre en kvalitativ og kvantitativ opprustning av helse- og omsorgstjenesten til de sykeste og svakeste eldre, de med behov for heldøgns pleie- og omsorg
 • bedre samhandlingen mellom helsetjenestens nivåer blant annet ved å arbeide for innføring av praksiskonsulentordning
 • utvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud til rusmiddelmisbrukerne
 • løfte frem prioriteringsdebatten og stimulere leger til aktiv deltakelse i debatten
 • utvirke at en større andel av finansieringen av helsevesenet går til forskning og utdanning for å sikre at vi har kompetanse til å møte fremtidens utfordringer
 • bedre behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser, spesielt barn og unge  

 

6. Legeforeningens organisasjon

Legeforeningens formål er å fremme medlemmenes psykiske og fysiske helse og å utvise helsefaglig og helsepolitisk engasjement jfr. Legeforeningens lover § 1.

Legeforeningen vil arbeide for å

 • styrke det lokale helse- og omsorgsarbeidet for medlemmene, og ha oppmerksomheten rettet mot utbrenthet og mentale påkjenninger legeyrket medfører
 • fremme tiltak som vil stimulere til jevnere fordeling av kvinner og menn i ledende stillinger og innenfor spesialitetene
 • bedre prioritering og organisering av Legeforeningens internasjonale arbeid
 • styrke og forbedre rekrutteringen av lokale tillitsvalgte
 • styrke hovedforeningens egenkapital
 • opprettholde en høy organisasjonsoppslutning