Tidligere prinsipp- og arbeidsprogrammer

Prinsipp- og arbeidsprogram 2008-2009

Vedtatt på landsstyremøtet 22.-24.5.2007 i Kongsberg.
21. august 2018

Formålet med Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram er å angi prioriterte målsettinger og arbeidsområder for Legeforeningens virksomhet i 2008 og 2009. Programmet er ikke ment å være en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men fremhever noen områder som landsstyret mener foreningen skal arbeide spesielt med.

 1. Etikk
  Legeforeningens formål er å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 1.

  Legeforeningen vil arbeide for:
  • bedre synliggjøring av foreningens arbeid med etiske problemstillinger
  • å øke legers bevissthet om de etiske sidene ved rollen som behandler og ved andre roller leger har
  • at legers samhandling med legemiddel- og utstyrsindustrien foregår på en åpen og tillitvekkende måte

 2. Inntekts- og arbeidsforhold
  Legeforeningens formål er å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 2.
  Legeforeningens formål er å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr. 3.

  Legeforeningen vil arbeide for:
  • å videreutvikle avtale- og lønnssystemer som belønner og ivaretar kompetanse, ansvar, innsats og ledelse
  • reell likestilling mellom kjønnene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår
  • å gjøre lønnsvilkårene i offentlig og forebyggende helsearbeid, forskning og undervisning konkurransedyktig med lønnsvilkårene i klinisk virksomhet
  • riktig balanse mellom sentral og lokal regulering av legers lønns- og arbeidsvilkår
  • arbeidstidsordninger som ivaretar krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og legers helse
  • sikre bedre rammevilkår for legevakt
  • kombinerte stillinger ved kliniske avdelinger for leger i forsker- og undervisningsstillinger
  • å motvirke represalier mot varslere og mobbing av tillitsvalgte
  • en aktiv seniorpolitikk for leger
  • å stimulere til å få leger inn i ledelse på alle nivåer
  • å videreutvikle pensjonsordningene, spesielt for næringsdrivende leger
  • at leger som driver praksis i privat næringsvirksomhet sikres akseptable økonomiske rammebetingelser

 3. Utdanning, forskning og fagutvikling
  Legeforeningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen, medisinsk vitenskap og den medisinske fagutvikling, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr. 4.

  Legeforeningen vil arbeide for:
  • en felles nasjonal standard og kvalitet på grunnutdanningen, turnustjenesten og spesialiseringen av leger
  • å utarbeide en bred strategi for turnustjenesten, inklusive en løsning av problemene med hensyn på kapasitet og forvaltning
  • å øke antallet fordypningsstillinger i sykehus og sikre at de nyttes til sitt formål
  • å utvikle og synliggjøre systematisk etterutdanning
  • fortsatt pedagogisk utviklingsarbeid og metodeutvikling i legers videre- og etterutdanning
  • et sikkert økonomisk grunnlag for legers videre- og etterutdanning
  • å vektlegge personlig veiledning i all utdanning
  • medisinsk forskning som integrert del av medisinsk virksomhet
  • å understøtte de fagmedisinske foreningenes utvikling av fag og kvalitetsarbeid
  • å bedre samhandling i helsetjenesten og mellom leger og andre yrkesgrupper

 4. Forebyggende og helsefremmende arbeid
  Legeforeningens formål er å fremme tiltak for folkehelsen, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 5.

  Legeforeningen vil arbeide for
  • forebyggende virksomhet i arbeidet for barn og unges fysiske og psykiske helse, blant annet økt fysisk aktivitet og riktig kosthold
  • å redusere rusmiddelbruk og helseskader som følge av dette, med særlig fokus på alkohol
  • å få ned andelen tobakksbrukere i befolkningen generelt og i ungdomsgruppen spesielt
  • å arbeide for å bedre helsen i utsatte befolkningsgrupper, herunder helse og helsetjenester til innvandrere
  • å arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv som helsefremmende arena, blant annet ved å arbeide for utbygging av og etablering av godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten
  • å fremme informasjon om miljøfaktorer som skader helsen, og om tiltak for å motvirke skade

 5. Helsepolitikk
  Legeforeningens formål er å arbeide med helsepolitiske spørsmål, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 6.

  Legeforeningen vil arbeide for
  • en god offentlig finansiert helsetjeneste med like rettigheter og lik tilgjengelighet for alle innbyggere ut fra medisinske behov
  • at medisinske vurderinger tillegges sterkere vekt ved politiske og administrative beslutninger på alle forvaltningsnivåer, spesielt i kommunehelsetjenesten
  • å være en tydelig faglig premissgiver
  • bedre rammevilkår for medisinsk forskning og utdanning

 6. Legeforeningens organisasjon

  Legeforeningen vil
  • arbeide for jevnere fordeling av kvinner og menn blant tillitsvalgte
  • styrke de lokale tillitsvalgte og forbedre samarbeidet mellom sentralt og lokalt nivå i organisasjonen
  • sikre tillitsvalgte nødvendig opplæring for å utføre vervet som tillitsvalgte med kompensasjon for tapt inntekt når de deltar på slik opplæring
  • utrede hvordan Legeforeningen best kan ivareta næringsdrivende legers særskilte behov
  • opprettholde en høy organisasjonsoppslutning
  • styrke de fagmedisinske foreningenes rolle i beslutningsprosessene i foreningen
  • utvikle foreningens servicetjenester til avdelingene i tråd med behov og kapasitet
  • styrke foreningens og medlemmenes engasjement i internasjonale helsespørsmål
  • fortsatt styrke hovedforeningens egenkapital