Prinsipp- og arbeidsprogram 2009-2011

Vedtatt på landsstyremøtet 3.-5.6.2009.

Bedre medisinsk kunnskap gir bedre helse
Formålet med Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram er å angi prioriterte målsettinger og arbeidsområder for Legeforeningens virksomhet i perioden 2009 til 2011. Prinsipp- og arbeids-programmet er omstrukturert siden forrige programperiode. Hensikten er å tydeliggjøre de mål og delmål som er viktig for Legeforeningen på kort sikt for å realisere vår overordnede visjon om at medisinsk kunnskap er en forutsetning for å bygge og utvikle en god folkehelse og god helsetjeneste. Høy oppslutning og faglig, politisk og forhandlingsmessig innflytelse avhenger av å opprettholde en samlet Legeforening.

Prinsipp- og arbeidsprogrammet utgjør en sentral del av grunnlaget for Legeforeningens strategiske arbeid i perioden. Programmet er ikke ment å være en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men fremhever de områder foreningen skal arbeide spesielt med. Legeforeningens Tidsskrift, forvaltning av spesialistutdanning, løpende arbeid med høringer, tillitsvalgtopplæring, medlemsservice, m.m er mao ikke nevnt i Prinsipp og arbeidsprogrammet men vil fortsatt være arbeidsoppgaver som skal ivaretas.

 1. Fremme medisinsk kunnskap og fagutvikling (mål)
  Legeforeningens formål er:
  • å fremme kvalitet i legeutdanningen, medisinsk vitenskap og den medisinske fagutvikling, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr. 4.
  • å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 1.

  Legeforeningen vil:

  Styrke fagutvikling og kvalitetsarbeid (delmål)
  Fremtidens helsetjeneste vil bli stilt overfor en medisinsk virkelighet som endres stadig raskere, og en befolkning som etterspør moderne tjenester. Vektlegging av fag, kvalitets- og forbedringsarbeid er nødvendig for å videreutvikle en faglig god helsetjeneste.

  Styrke utdanning og forskning (delmål)
  Skal helsetjenesten møte fremtidens utfordringer må leger gis gode muligheter til å fornye egen kompetanse og prioritere utdanning og forskning. Legeforeningen vil arbeide for en god grunnutdanning, effektiv og målrettet turnustjeneste, en systematisk etterutdanning, en videreutvikling av spesialiseringen for leger og en offensiv satsing på forskning og forskernes kår.

  Fremme god etikk i yrkesutøvelsen (delmål)
  Etikk er en grunnleggende del av legegjerningen og utfordres i moderne helsetjeneste. Viktige etiske avveininger og krav er implementert i internasjonale konvensjoner og lovgivning. Legeforeningen vil bidra til å øke legers bevissthet om de etiske sidene ved legers virksomhet og de krav det internasjonale og nasjonale samfunnet stiller til yrkesutøvelse og behandling av pasienter og pårørende.

  Satsingsområder 2009 - 2011:

  • Arbeide for økt kunnskap om- og økt plass for etiske avveininger i helsepolitisk og medisinsk praksis
  • Arbeide for å styrke forskningens vilkår og rekruttering av leger til forskning.
  • Rekruttere leger til faste vitenskapelige stillinger innenfor universitets- og instituttsektoren, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
  • Utvikle politikk på feltet biomedisin.
  • Videreutvikle kompetanseområder innenfor spesialitetsstrukturen for å møte utfordringer og behov i helsetjenesten.
 2. Fremme god folkehelse (mål)
  Legeforeningens formål er:
  • å fremme tiltak for folkehelsen, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 5.

  Legeforeningen vil:

  Styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet (delmål)
  Inaktivitet, fedme, rus og tobakk er vår tids store folkehelseproblemer. Disse risikofaktorene for uhelse og sykdom kan motvirkes gjennom målrettet forebygging og helsefremmende arbeid i og utenfor helsetjenesten. Mange arenaer for å forebygging helse ligger utenfor helsetjenesten. Legeforeningen vil arbeide for en bevisstgjøring rundt sammenhengene mellom risikofaktorer og helse. Det er behov for en samordning av arbeidet på nasjonalt plan gjennom forankring i alle berørte departement.

  Motvirke sosial ulikhet i helse (delmål)
  Det er en utfordring at vi er i ferd med å få en økende sosial ulikhet i helse i samfunnet. Inntekt, utdanningsnivå, familierelasjoner og oppvekstvilkår er determinanter som påvirker fysisk og psykisk helse. Legeforeningen vil arbeide for å motvirke sosial ulikhet i helse.

  Arbeide for et helsefremmende arbeidsliv (delmål)
  Et helsefremmende arbeidsliv er viktig i arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær og hindre uønsket avgang fra arbeidslivet. Det er arbeidsgivers ansvar å fremme helse og trivsel gjennom god personalpolitikk og tilrettelegging for godt arbeidsmiljø.

  Globale helseutfordringer for miljø og helse (delmål)
  Negative miljøfaktorer i luft, vann og mat kan skade helsen og være sykdomsfremkallende. Legeforeningen vil utfordre beslutningstakere til å ta ansvar på dette feltet, og arbeide for å fjerne miljøfaktorer som skader helsen.

  Satsingsområder 2009 - 2011:

  • Arbeide for økt fysisk aktivitet i befolkningen.
  • Sette søkelyset på sammenhengen mellom fysisk inaktivitet, kosthold, fedme og sykdom.
  • Arbeide for målrettet forebygging og helsefremmende arbeid med hensyn på tidlig intervensjon i forhold til belastninger i tidlige faser i livet, herunder fokus på forebyggende psykisk helsearbeid blant barn og unge
  • Arbeide for styrket primærforebygging innenfor skole og helsefremmende arbeidsliv, herunder en forsterket IA-avtale.
  • Medvirke til økt beredskap og bedre kunnskap om konsekvensene av global oppvarming
 3. Arbeide for en bedre helsetjeneste (mål)
  Legeforeningens formål er:
  • å arbeide med helsepolitiske spørsmål, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 6.

  Legeforeningen vil:

  Være en tydelig faglig premissgiver (delmål)

  Helsetjenesten har de siste 10 – 15 årene gjennomgått mange viktige og nødvendige strukturreformer – men det faglige innholdet i reformene har i stor grad uteblitt. Legeforeningen vil være en pådriver for at medisinske kunnskap tillegges sterkere vekt ved politiske og administrative beslutninger på alle forvaltningsnivåer.

  Rette oppmerksomheten mot forsømte områder (delmål)
  I legegruppen samlet finnes mye kunnskap om hvordan helsetjenesten fungerer, og hvor "skoen trykker". Legeforeningen vil ta ansvar for å få frem denne kunnskapen, og på denne måten bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget og få helsepolitisk oppmerksomhet om forsømte områder i helsetjenesten, herunder forskning på forebyggende tiltak og folkehelse.

  Bidra til god ledelse i helsetjenesten (delmål)
  Helsetjenesten er overstyrt og underledet. Legeforeningen vil arbeide for god medisinskfaglig ledelse i helsetjenesten. God ledelse er nødvendig for gode helsetjenester.

  Satsingsområder 2009 - 2011:

  • Arbeide for bedre samhandling i helsetjenesten, herunder utvikling av klare ansvarslinjer i helhetlige behandlingskjeder
  • Videreføre Legeforeningens arbeid med ledelse og arbeide for at leger kan påta seg lederroller i helsetjenesten
  • Arbeide med internasjonal helse og legers mulighet til å bidra i internasjonale operasjoner.
  • Bidra til å realisere LEON-prinsippet gjennom å styrke primærhelsetjenesten
  • Arbeide for å justere finansieringsordningene for helsetjenesten slik at ordningene understøtter god faglig prioritering.
  • Arbeide for gratis helsetjeneste for ungdom opp til 20 år.
  • Arbeide for å redusere bruk av tvang i helsetjenesten til mennesker med psykiske lidelser.
 4. Arbeide for gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse (mål)
  Legeforeningens formål er:
  • å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr 2.
  • å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse, jf Legeforeningens lover § 1-2, nr. 3.

  Legeforeningen vil arbeide for:

  Rekruttering til legeyrket (delmål)
  Legeforeningen vil arbeide for at legeyrket fortsetter å være et attraktivt yrkesvalg gjennom valgmuligheter, faglige utviklingsmuligheter og arbeidsbetingelser. Det må arbeides mot å oppnå en bedre kjønnsbalanse innenfor spesialitetene.

  Rammer for medisinsk yrkesutøvelse (delmål)
  Helsetjenestens rammer gjennom organisering, finansiering og rettslige forhold, må gi grunnlag for et mangfold i tjenestetilbud, offentlig og privat. Legeforeningen vil arbeide for at legene har et attraktivt og differensiert arbeidsmarked både innenfor offentlig og privat sektor som gir muligheter for god medisinsk praksis og pasienttilfredshet. Legeforeningen legger vekt på at finansieringssystemet skal gi grunnlag for langsiktig planlegging ved organiseringen av helsetjenesten.

  Godt arbeidsmiljø (delmål)
  Legeforeningen vil arbeide for et godt arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger som ivaretar krav til god fagutøvelse, forsvarlighet, pasientsikkerhet og legers helse.

  Gode og konkurransedyktige arbeidsvilkår (delmål)
  Den medisinske utviklingen fører til at helsepersonellets kompetanse forvitrer stadig raskere. Det er derfor behov for å stadig fornye egen kompetanse. Legeforeningen vil arbeide for avtale- og lønnssystemer som belønner og ivaretar kompetanse, ansvar, innsats, forskning, undervisning og ledelse. Riktig balanse mellom sentral og lokal regulering av legers lønns- og arbeidsvilkår

  Utvikling av tillitsvalgtapparat (delmål)
  Leger og tillitsvalgte skal ha stor innflytelse ved utvikling av helsetjenesten. Legeforeningen vil bidra med opplæring av tillitsvalgte og ved utvikling av tillitsvalgapparatet.

  God og målrettet service og rådgivning (delmål)
  Legeforeningen vil øke oppmerksomheten mot tillitsvalgte og enkeltmedlemmer ved å yte god og målrettet rådgivning og ved å utvikle nye medlemstilbud.

  Satsingsområder 2009 - 2011:

  • Arbeide for faste stillinger for alle leger i utdanning ved sykehusene, herunder videreutvikling av stillingsstrukturen for å sikre ønskede utdanningsforløp.
  • Arbeide for arbeidstidsordninger som ivaretar kravene til faglig yrkesutøvelse og muligheter for ivaretakelse av gode sosiale og familiære forhold.
  • Styrke legenes innflytelse i omstillingsarbeid.
  • Utvikling av utdanningsordninger og finansieringsordninger i privat praksis.
  • Arbeide for at arbeidsgiver tar større økonomisk ansvar for faglig oppdatering og etterutdanning.