Arbeidsprogram

Medisinsk kunnskap - bedre helsetjenester

Arbeid for økt medisinsk kunnskap og god fagutvikling
 

Satsing på kvalitet og pasientsikkerhet
Legeforeningen skal i samarbeid med helsemyndigheter og helsetjenestene være faglig premissleverandør for å utvikle og fremme pasientsikkerhet, klinisk kvalitetsforbedringsarbeid og profesjonell avvikshåndtering.  

Medisinstudiet skal være relevant for helsetjenestens behov
Legeforeningen skal arbeide sammen med myndigheter og universitetene for å bidra til faglig dekkende innhold i medisinstudiet i Norge som er relevant for legenes senere yrkespraksis og fremtidsrettet i forhold til medisinsk og demografisk utvikling.  

Varig og god løsning for praktisk klinisk tjeneste for leger
Legeforeningen skal arbeide med helsemyndighetene for å sikre en god og varig løsning for praktisk klinisk tjeneste for nyutdannede leger.  

Sikre god kompetanseutvikling for leger
Legeforeningen skal arbeide for et helhetlig utdanningsløp som holder mest mulig lik og høy kvalitet i hele landet. Endringer i spesialistutdanningen må skje ut i fra pasientenes behov og faglige hensyn. Det må systematisk planlegges og budsjetteres for kompetanseutvikling både for ansatte og næringsdrivende leger.  

Forskning er helsetjenestens grunnpilar
Legeforeningen vil arbeide for å bedre finansieringen av og stillingsstrukturen innen medisinsk grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Fri og uavhengig forskning utgjør en viktig del av fagutviklingen.   

Arbeide for god folkehelse


Mer kunnskapsbasert og målrettet forebyggende arbeid
Legeforeningen skal arbeide for at medisinsk kunnskap blir lagt til grunn i kommunalt og statlig plan- og budsjettarbeid, herunder styrking av kommuneoverlegens posisjon.  

Internasjonalt engasjement skal opprettholdes
Legeforeningen skal fortsatt ha et sterkt internasjonalt engasjement gjennom deltakelse i relevante internasjonale fora. Gjennom bidrag fra Legeforeningens klimautvalg og internasjonalt helseutvalg skal Legeforeningen delta aktivt i utformingen og oppfølging av myndighetenes arbeid med global helse.  

Arbeide for en bedre helsetjeneste 


Samhandlingsreformen
Legeforeningen skal påvirke beslutningsprosessene i samhandlingsreformen gjennom å utvikle og foreslå treffsikre virkemidler som støtter opp om intensjonene bak reformen.  

Nasjonal sykehusplan
Legeforeningen skal arbeide for at det lages en nasjonal og helhetlig plan for innhold i og geografisk fordeling av spesialisthelsetjenester. Planen må sikre forutsigbare økonomiske rammevilkår for spesialisthelsetjenesten.  

Legeforeningen skal være en helsepolitisk aktør med gjennomslagskraft
Legeforeningens utvikling av helsepolitikk skal bygge på godt utredningsarbeid og involering av organisasjonsleddene. Foreningen skal søke alliansepartnere og tydeliggjøre kommunikasjonen utad for å styrke gjennomslaget i den offentlige debatten.  

Arbeide for gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse 


Faste stillinger for leger i spesialisering
Legeforeningen skal arbeide for at hovedregelen om faste stillinger i offentlig sektor følges opp i sykehusene.  

Valgmuligheter for leger
Legeforeningen skal arbeide for at legene har et differensiert arbeidsmarked både innenfor offentlig og privat sektor. Dette forutsetter forutsigbare og langsiktige rammevilkår for privat helsetjenestevirksomhet.  

Gode og konkurransedyktige arbeidsvilkår for leger
Legeforeningen skal arbeide for avtale- og lønnssystemer som belønner og ivaretar kompetanse, ansvar, innsats, forskning, undervisning og ledelse. Det skal være rett balanse mellom sentral og lokal regulering av legers lønns- og arbeidsvilkår. Legeforeningen skal arbeide for et godt arbeidsmiljø og gode arbeidstidsordninger.  

Legeforeningen skal ha et sterkt og profesjonelt tillitsvalgtapparat
Tillitsvalgtapparatet skal gjenspeile vår organisasjon og gi oss plass på alle relevante arenaer i arbeidslivet. Legeforeningen skal tilby gode kurs og rådgiving til tillitsvalgte og arbeide videre med utvikling av tillitsvalgtstrukturen.  

Ledelse
Legeforeningen skal arbeide for å stimulere leger til å påta seg lederoppgaver gjennom kurs og opplæringstilbud.  

Leger må ha en sentral rolle i valg av elektroniske arbeidsverktøy
Legeforeningen skal arbeide for at leger er med i valget av elektroniske arbeidsverktøy som har betydning for den kliniske virksomheten.