Prinsipp- og arbeidsprogram 2013-2015

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram 2013-2015 for Den norske legeforening.
Vedtatt av landsstyret 5.6.2013.
21. august 2018

Medisinsk kunnskap – bedre helse

Arbeid for økt medisinsk kunnskap og god fagutvikling

Satsing på kvalitet og pasientsikkerhet
Legeforeningen skal i samarbeid med helsemyndigheter og helsetjenestene være faglig premissleverandør for å utvikle og fremme pasientsikkerhet, klinisk kvalitetsforbedrings- arbeid og profesjonell avvikshåndtering.

Medisinstudiet skal være relevant for helsetjenestens behov
Legeforeningen skal arbeide sammen med myndigheter og universitetene for å bidra til faglig dekkende innhold i medisinstudiet i Norge som er relevant for legenes senere yrkespraksis og fremtidsrettet i forhold til medisinsk og demografisk utvikling.

Varig og god løsning for praktisk klinisk tjeneste for leger
Legeforeningen skal arbeide med helsemyndighetene for å sikre en god og varig løsning for praktisk klinisk tjeneste for nyutdannede leger.

Vakttjenestens plass i spesialiseringen
Behovet for vakttjeneste og vaktbelastningen varierer mellom spesialitetene. Legeforeningen vil utrede om det er behov for å endre de generelle bestemmelsene, slik at krav til vakttjenesten er mer i samsvar med den enkelte spesialitets utdanningsbehov og struktur. Vaktkravet må spesifiseres innen den enkelte spesialitet, istedenfor dagens generelle krav.

Sikre god kompetanseutvikling for leger
Legeforeningen skal arbeide for et helhetlig utdanningsløp som holder mest mulig lik og høy kvalitet i hele landet. Endringer i spesialistutdanningen må skje ut i fra pasientenes behov og faglige hensyn. Det må systematisk planlegges og budsjetteres for kompetanseutvikling både for ansatte og næringsdrivende leger.

Forskning er helsetjenestens grunnpilar
Legeforeningen vil arbeide for å bedre finansieringen av og stillingsstrukturen innen medisinsk grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning både i spesialist og primærhelsetjenesten. Fri og uavhengig forskning utgjør en viktig del av fagutviklingen.

Arbeide for god folkehelse

Mer kunnskapsbasert og målrettet forebyggende arbeid
Legeforeningen skal arbeide for at medisinsk kunnskap blir lagt til grunn i kommunalt og statlig plan- og budsjettarbeid, herunder styrking av kommuneoverlegens posisjon.

Økt satsing på forebyggende arbeid
Legeforeningen skal arbeide for økte ressurser til helsefremmende og forebyggende arbeid, også i kommunene.

Internasjonalt engasjement skal opprettholdes
Legeforeningen skal fortsatt ha et sterkt internasjonalt engasjement gjennom deltakelse i relevante internasjonale fora. Gjennom bidrag fra Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helses kal Legeforeningen delta aktivt i utformingen og oppfølging av myndighetenes arbeid med global helse.

Arbeide for en bedre helsetjeneste

Opptrappingsplan og kvalitet i fastlegeordningen
Samhandlingsreformen generelt og fastlegeforskriften spesielt innebærer nye krav og forventninger til fastlegene. Legeforeningen vil arbeide for en styrking av kapasiteten og kvaliteten i fastlegeordningen gjennom å arbeide for en opptrappingsplan for antall fastleger og etablering av et senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK. Forholdene må raskt legges bedre til rette for nyetablerte allmennleger.

Legevakt
Mange kommuner sliter i dag med å tilby sine innbyggere et godt faglig tilbud på kveld og natt. Legeforeningen mener kvaliteten i legevaktstjenesten må styrkes og vil arbeide for en nasjonal legevaktsreform. Tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning og støttefunksjoner er en forutsetning for å kunne drive en legevakt av god kvalitet.

Nasjonal sykehusplan
Legeforeningen skal arbeide for at det lages en nasjonal og helhetlig plan for innhold i og geografisk fordeling av spesialisthelsetjenester. Planen må sikre forutsigbare økonomiske rammevilkår for spesialisthelsetjenesten.

Flere avtalespesialister
Legeforeningen vil arbeide for å øke antall hjemler for avtalespesialister for på den måten å tilby bedre tilgang til spesialisthelsetjenesten. Flere avtalehjemler er nødvendig både i distriktene, som en konsekvens av sentralisering av spesialisthelsetjenesten generelt, og i sentrale strøk.

Legeforeningen skal være en helsepolitisk aktør med gjennomslagskraft
Legeforeningens utvikling av helsepolitikk skal bygge på godt utredningsarbeid og involvering av organisasjonsleddene. Foreningen skal søke alliansepartnere og tydeliggjøre kommunikasjonen utad for å styrke gjennomslaget i den offentlige debatten.

Arbeide for gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse

Faste stillinger for leger i sykehus
Legeforeningen skal arbeide for at hovedregelen om faste stillinger i offentlig sektor følges opp i sykehusene, og at legefordelingssystemet avvikles i tråd med intensjonene.

Valgmuligheter for leger
Legeforeningen skal arbeide for at legene har et differensiert arbeidsmarked både innenfor offentlig og privat sektor. Dette forutsetter forutsigbare og langsiktige rammevilkår for privat helsetjenestevirksomhet.

Gode og konkurransedyktige arbeidsvilkår for leger
Legeforeningen skal arbeide for avtale- og lønnssystemer som belønner og ivaretar kompetanse, ansvar, innsats, forskning, undervisning og ledelse. Det skal være rett balanse mellom sentral og lokal regulering av legers lønns- og arbeidsvilkår.
Legeforeningen skal arbeide for et godt arbeidsmiljø og gode arbeidstidsordninger.

Legeforeningen skal ha et sterkt og profesjonelt tillitsvalgtapparat
Tillitsvalgtapparatet skal gjenspeile vår organisasjon og gi oss plass på alle relevante arenaer i arbeidslivet. Legeforeningen skal tilby gode kurs og rådgiving til tillitsvalgte og arbeide videre med utvikling av tillitsvalgtstrukturen.

Ledelse
Legeforeningen skal arbeide for å stimulere leger til å påta seg lederoppgaver gjennom kurs og opplæringstilbud.

Leger må ha en sentral rolle i valg av elektroniske arbeidsverktøy
Legeforeningen skal arbeide for at leger er med i valget av elektroniske arbeidsverktøy som har betydning for den kliniske virksomheten.