Assistert befruktning av lesbiske – særlig om fastlegens rolle

I felles ekteskapslov for heterofile og homofile par, som trådte i kraft 1. januar 2009, likestilles heterofile og lesbiske par med hensyn til retten til assistert befruktning.

Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Like fullt har det vært diskutert om leger i disse rollene ut fra samvittighetsgrunner skal kunne reservere seg fra å utføre visse type oppgaver.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom et rundskriv høsten 2011 fastslått at fastleger ikke har noen slik reservasjonsadgang. I praksis innebærer dette at fastleger ikke kan reservere seg mot noen fastlegeoppgaver, herunder det å skrive ut resept på p-piller, henvise lesbiske par til utredning for assistert befruktning, oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging og henvisning til abort.

Legeforeningen har vært i dialog med departementet i denne saken, og har støttet departementets forståelse av regelverket. Det er grunnleggende at alle pasienter skal bli møtt på en god måte i kontakt med helsetjenesten, og pasientene skal være trygge på at fastleger tilbyr befolkningen de helsetjenestene de har rett på.

Det vil være leger og kommuner som kan ha avtalt reservasjonsadgang basert på tidligere uttalelser fra departementet om reservasjonsadgang. Legeforeningen har påpekt dette overfor departementet, og tatt opp at det bør være rom for overgangsordninger som bidrar til en smidig håndtering i slike tilfeller. Vi vil oppfordre kommuner og leger til å gå i dialog om hvordan situasjonen kan løses best mulig.

For leger som er ansatt i kommune og som ikke er del av fastlegeordningen vil det på gitte vilkår kunne inngås avtale om reservasjon mot nærmere bestemte oppgaver.

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (I-4/2011)