Bruk av Kunstig intelligens i helsevesenet

Fagstyret ønsker med fagsaken "bruk av kunstig intelligens i helsevesenet" at faglandsrådet skal være med å reflektere over den kunstige intelligensens inntog i vår faglige hverdag og hvilke saker innenfor feltet KI det bør jobbe videre med.

De siste årene har vi sett diverse, og klart mer avanserte, prosjekter hvor denne teknologien er brukt til forbedring av helsetilbud. Samtidig tyder tilbakemeldinger fra fagmiljøene og Helsedirektoratet at det er mange flere som ønsker å prøve seg blant annet på forbedringsprosjekter basert på KI. Ofte er det usikkerhet tilknyttet forsvarlig gjennomføring som setter en stopper for ønsket om å bidra til ytterligere utvikling.

KI vil på sikt komme til nytte i alle områder av medisinsk arbeid, men trygt kunnskapsgrunnlag, evidensbasert behandling og god pasientsikkerhet må fortsatt stå sterkt. Legenes posisjon må altså fortsette å være sentral, og for å få til det må vi være med så tidlig i prosessene som mulig.

- Skal man regulere hvem som kan ta i bruk slike verktøy i helsetjenesten?

- Hvordan skal dette implementeres fra forskning til klinisk bruk på en faglig forsvarlig måte?

- Hvordan strukturere og planlegge for implementering og hvordan forholder man seg til denne rivende utviklingen i de vitenskapelige miljøene?

Dette er spørsmål som vi ser frem til å få belyst, men også drøfte på faglandsrådsmøtet.