Kliniske legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn forsvarte 28. august sin avhandling: Clinical drug trials in Norwegian general practice A study of a 10-year cohort of trials identified from applications to the Norwegian Medicines Agency 1998-2007.
Anja Maria Lyche Brænd

Kliniske studier av legemidler danner basis for det vi vet om hvordan legemidler virker på pasienter. Manglende studier fra allmennpraksis kan bety at vi ikke vet med sikkerhet hvor godt legemidler virker når de skrives ut i vanlig norsk allmennhelsetjeneste. Der det ble undersøkt om artiklene gav tilstrekkelig informasjon til at leseren kunne vurdere om studieresultatene var overførbare til andre sitasjoner ble ofte viktig informasjon utelatt.