– Forstår fastlegenes skepsis til felles journalsystem

Intervjuer med fastleger i Midt-Norge for to år siden, avdekket at legene var skeptiske til den nye felles journalløsningen, Helseplattformen. – Jeg forstår skepsisen, men mye har skjedd siden da, konstaterer fastlege Torstein Sakshaug.
Sakshaug
– Vi stiller krav og føler vi blir hørt. Siden det er vi som bruker dagens journalsystemer, vet vi hva vi trenger, sier Trondheim-fastlege Torstein Sakshaug. Han er én åtte fastleger tilknyttet Helseplattformen for å gi råd for testing og tilpasning av ny felles journalløsning. Foto: Helseplattformen

En nylig publisert kvalitativ studie, der ni fastleger våren 2019 ble intervjuet om Helseplattformen, avdekker generelt skepsis til den nye journalløsningen. Helseplattformen er Helse Midt-Norges IT-prosjekt for én felles journalløsning som benytter systemet Epic (se faktaboks under).

Dette var viktige drivere, som kom frem i fastlege-intervjuene, for forventningene til nytt journalsystem:

- Fastlegene fryktet at løsningen ikke er tilpasset deres behov – «Vi er ikke sykehus light»

- Legene var opptatt av om leverandørservice vil bli like god som ved dagens journalsystemer for allmennpraksis.

- Fastlegene fryktet at et nytt system vil være tidkrevende og vil bidra til mindre pasienttid. De ønsker en rask og enklest mulig løsning.

- Legene hadde hørt om negative erfaringer fra Danmark, der sykehusene benytter Epic, og var derfor generelt skeptiske.

Har lyttet til fastlegene

Det er drøyt to år siden studien ble gjennomført. Den gang syntes legene de hadde fått liten informasjon og i liten grad var involvert. Det var riktig den gang, fastslår Trondheim-fastlege Torstein Sakshaug, som er én av åtte fastleger som er fageksperter tilknyttet Helseplattformen. Han understreker at situasjonen i dag er helt annerledes.

– Den våren 2019 hadde jeg nettopp vært i USA på en stor IT-konferanse og sett på Epic-systemet. Jeg var nok en av meget få fastleger i Norge som da hadde sett Epic i bruk. Jeg skjønner derfor fastlegenes skepsis, og kjenner igjen alle utsagnene. Men mye har skjedd siden da. Nå ser det annerledes ut, sier Torstein Sakshaug

I dag foreligger en demo-versjon for fastlegene.

– Nå har vi et håndfast produkt, og vi får veldig mye positive tilbakemeldinger.   

– Hva med skepsisen knyttet til erfaringene fra Danmark?

– I Danmark er det bare sykehusene som bruker Epic. Helseplattformen har god kjennskap til erfaringene fra Danmark og hvordan systemet kan forbedres i Norge, svarer Sakshaug.

Forstår skepsisen

Forskningsleder Line Melby i Sintef er sisteforfatter av studien som ble publisert tidligere i år i Health Informatics Journal og som ble gjort på oppdrag fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Det var hun som gjennomførte intervjuene av fastlegene.

– Hadde dere forventet så stor skepsis til den nye felles journalløsningen?

– Det var jo ikke bare negative kommentarer fra fastlegene, men det er en forståelig og sunn skepsis hos fastlegene til et kjempestort system som skal dekke behovet til mange aktører. I dag er jo journalsystemet til fastlegene tilpasset dem. Det er ikke rart at fastlegene frykter at en ny journalløsning vil ta mer tid og koste penger. Det er også praktiske utfordringer for fastleger som tenker å bytte journalsystem nå, og som neppe vil bytte på nytt igjen om et par år, sier sisteforfatter av studien, sier Line Melby. 


– Det var jo ikke bare negative kommentarer fra fastlegene, men det er en forståelig og sunn skepsis hos fastlegene til et kjempestort system som skal dekke behovet til mange aktører, sier forskningsleder Line Melby i Sintef. Foto: Sintef

I intervjuene kom det frem at fastlegene ønsket at en ny journalløsning ville gjøre det enkelt å gå i dialog med sykehuslegene.

– Ideen om at bare vi deler informasjon, så løser ting seg, er en interessant idé. I studien så vi at god kommunikasjon er avhengig av dialog. Det holder ikke bare for legene å få dokumentasjon. Fastlegene synes det er viktig at systemet inneholder en funksjonalitet som også åpner for dialog med sykehusene.

Evaluerer implementeringen

Utgangspunktet for studien blant fastlegene var ifølge Line Melby å se på hvordan en felles journalløsning kunne støtte fastlegenes arbeid.

– Da hadde vi i tankene Helseplattformen i Midt-Norge, men også Akson, som er IT-løsningen for de tre andre regionale helseforetakene. Vi startet ut åpent i intervjuene. Da vi gjennomgikk materialet rettet vi artikkelen vår til å handle om forventingsperspektivet til fastlegene i Midt-Norge – selv om forventninger ikke var noe vi direkte spurte legene om.

Implementeringen av Helseplattformen skal evalueres. Sintef har nå fått penger fra Forskningsrådet for å følge implementeringen av Helseplattformen i de tre helseforetakene i Midt-Norge.

Demo-versjon for fastleger

Torstein Sakshaug forteller at i alt åtte fastleger og to helsesekretærer er tilknyttet Helseplattformen som fageksperter.

– Vi jobber sammen og hver for oss for å bringe inn fastlegeperspektivet. Vi stiller krav og føler vi blir hørt. Siden det er vi som bruker dagens journalsystemer, vet vi hva vi trenger. Vi gjør en kontinuerlig forbedrings- og ryddejobb og lager en arbeidsflate som passer til fastlegene.

Per juni måned er det knappe 40 av landets cirka 4500 fastleger som har fått en live-demonstrasjon av det nye journalsystemet.

– At mange fastleger er skeptiske, har jeg full forståelse for. Journalsystemet er hovedverktøyet til oss fastleger, og jeg hadde selv aldri installert systemet uten å ha sett hvordan det fungerer i praksis. Verktøyet må være sånn at er det er en fordel for meg som fastlege å bruke det. Det er dette vi jobber med nå, poengterer Sakshaug.

– Hva tror du vil være største forbedringen for fastlegene?

– Når flere instanser skal samarbeide, er det her de store pasientsentrerte gevinstene ved en felles journal kan hentes ut. Spesielt når pasienter veksler mellom fastlege og sykehus, mellom sykehjem og sykehus, er det mye informasjon som skal deles. I Epic vil alle instanser for eksempel se at pasienten har en hjertesykdom. Men det er en myte at alle kan se alt. Heller ikke pasientene skal ha tilgang til hele journalen.

– Vil systemet gi bedre muligheter for dialog mellom fastleger og sykehusleger?

– Det vil være lettere å ha dialog fordi den grunnleggende journalinformasjonen – det viktigste om pasienten – er lett tilgjengelig for begge parter. Innenfor Helseplattformen er det mulig å sende meldinger med vedlegg som EKG, bilder og andre resultater uten hindringer. Det finnes også en sikker chattefunksjon der man kan prate direkte med hverandre. Denne funksjonen skal først tas i bruk internt på legesentre og på sykehus. Slik sett er det lettere å kommunisere om pasienter enn det er i dag, svarer Sakshaug.

Opprinnelig skulle Helseplattformen implementeres på St. Olavs hospital og ved to fastlegekontorer i Trondheim denne sommeren, men er blitt utsatt til våren 2022.

– Det hadde ikke vært klart for implementering nå. Ved å utsette får vi plass en del nasjonale integrasjoner for at det skal fungere for alle. Vi trenger tiden frem til da for å gjøre Epic brukervennlig for fastlegene, sier Torstein Sakshaug.

 

FAKTA om Helseplattformen

·        Helseplattformen er programmet for én felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge for sykehus (helseforetak), kommuner, fastleger og private aktører samt en egen portal for befolkningen. 

·        De øvrige regionene i Norge har en annen løsning, Akson.

·        Helseplattformen benytter det amerikanske systemet Epic.

·        Planen er at systemet skal tas i bruk ved St. Olavs hospital og ved to fastlegekontor i Trondheim våren 2022.

·        Det er frivillig om kommuner vil benytte Helseplattformen.

·        Åtte fastleger er med blant de 300 fagekspertene som gir råd for testing og tilpasning av løsningen.

·        Kommunelege Marte Walstad leder Helseplattformens eget fastlegeråd.

Les mer om Helseplattformen her

og om arbeidet med fastlegeløsningen her