Dette er effekten av fastlege-kontinuitet i tall for overlevelse og sykehusinnleggelse

Pasienter som har hatt den samme fastlegen i mer enn 15 år, har 25 prosent lavere risiko for å dø og 28 mindre sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus enn pasienter som bare har hatt samme fastlege i ett år eller mindre.
Grafisk illustrasjon: Hogne Sandvik
Jo flere år med fast lege, desto færre legevaktsbesøk og sykehusinnleggelser samt lavere dødelighet, sammenlignet med personer som har hatt samme lege i under ett år (blå søyle). Grafisk illustrasjon: Hogne Sandvik

Hogne Sandvik er førsteforfatter av studien som har vakt stor oppmerksomhet i inn- og utland – og som blant annet er blitt nevnt i en debatt i det britiske Overhuset.

Den mangeårige fastlegen og forskeren har sett på betydningen av kontinuitet i allmennpraksis, målt ved bruk av legevakt, antallet sykehusinnleggelser og totaldødelighet (mortalitet). Resultatene ble nylig publisert i British Journal of General Practice.

Ifølge studien avtar risikoen for å bli lagt inn på sykehus eller dø parallelt med antallet år med samme fastlege.  Pasienter som har hatt den samme fastlegen i mer enn 15 år, har 25 prosent lavere risiko for å dø (mortalitet) enn dem med samme fastlege i ett år eller mindre. Tilsvarende har pasienter med langvarig forhold til fastlegen sin 28 prosent mindre sannsynlighet for å bli akutt innlagt på sykehus og 30 prosent lavere sannsynlighet for å oppsøke legevakt.

– Studien viser viktigheten av den personlige relasjonen mellom pasient og fastlege. En skal merke seg at sammenligningsgrunnlaget er pasienter som har hatt fastlege i ett år, ikke de som er uten fastlege. Stabilitet i fastlegeordningen er derfor svært viktig og vil spare både liv og sykehusinnleggelser, sier Hogne Sandvik, fastlege ved Morvik legesenter og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE.

Portrett av mann, Hogne Sandvik foto privat
Hogne Sandvik. Foto: privat

Gradvis økende effekt av kontinuitet

For både legevaktbruk og sykehusinnleggelser økte effekten av fastlegekontinuitet gradvis etter to til tre år med samme fastlege. Også effekten på dødelighet var større jo lengre pasientene hadde hatt samme fastlege.

Forskerne har korrigert for pasientenes kjønn, alder, utdanning, bosted og fødeland, sykelighet (Charlson index score) samt antallet fastlegebesøk.


Resultatene er også justert for fastlegens kjønn, alder, spesialisering i allmennmedisin, listelengde og ledig kapasitet (vakans).

Det er ikke tatt høyde for at sykehjemspasienter har ulik bruk av helsetjenester, men forskerne mener dette gjelder en mindre andel av befolkningen. Studien har heller ikke informasjon om pasienters bruk av private allmennleger eller i hvilken grad egen fastlege har hatt vikar.

Må prioritere stabilisering

Dataene i studien er hentet fra Fastlegeregisteret, KUHR (Helfo), NPR og SSB for perioden 2015 til 2018. Gjennomsnittlig alder på de 4.708 fastlegene som inngikk i materialet var 47,7 år. Snaut 58 prosent var menn, og drøyt 61 prosent var spesialister i allmennmedisin. Gjennomsnittlig listelengde var 1.113

– Hvor viktig er denne studien?

– Tallene gjelder jo hele befolkningen, og blir derfor viktige i et folkehelseperspektiv. Det er vanskelig å tenke seg helsetjenester som kan vise tilsvarende resultater på befolkningsnivå – en reduksjon i totalmortalitet på 25 prosent, sier Hogne Sandvik og legger til:

– Stabilisering av fastlegeordningen må prioriteres, slik at legene blir i stillingene sine. Færre akuttinnleggelser i sykehus kan gi kostnadsbesparelser, sannsynligvis mer enn hva det vil koste å stabilisere fastlegeordningen.