Nå innlemmes forskning fra allmennmedisin og kommunal helse- og omsorgssektor i statistikken

Forskningsrådets HelseOmsorg21-monitor har manglet statistikk fra forskning innen allmennmedisin og kommunal helse- omsorgssektor. Planen er at innen sommeren 2024 skal kunne hentes ut fra monitoren, som er ment å favne forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge.
Ole Johan Borge Foto Vidar Sandnes
– Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle monitoren på områder med manglende datagrunnlag, sier Ole Johan Borge, avdelingsdirektør for helseforskning og helseinnovasjon i Forskningsrådet. Her fra et seminar om allmennmedisinsk forskning i februar 2022. Arkivfoto: Vidar Sandnes

På oppdrag fra HelseOmsorg21-rådet har Forskningsrådet utviklet statistikkbanken HelseOmsorg21-monitoren. Monitoren samler statistikk på forskning og innovasjon innen helse og omsorg og vil gjennom å være et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering og satsing, være en av kildene til styringsinformasjon for beslutningstakere.

Den første versjonen ble lansert i november 2016. Ifølge HO21-strategien skal monitoren «gi et løpende og formålstjenlig kunnskapsgrunnlag om ressursbruk, resultater og effekter av forsking og innovasjon innenfor helse og omsorg og har på lengre sikt som ambisjon å dekke alle aktørene. Monitoren skal inneholde indikatorer som omfatter alle satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien».

Men så langt har ikke statistikken vært komplett, og det har blant annet manglet data fra forskning i og på kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder forskning i allmennmedisin.

Nå opplyser Forskningsrådet at dette skal inn, inkludert statistikk fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), som tildeler doktorgradsstipend. 

AMFF-data inn i vår

– Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle monitoren på områder med manglende datagrunnlag. Et av disse områdene er kommunal sektor. Vi skal også inkludere statistikk fra doktorgradsstipendene som Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler, og målet er å få AMFF-dataene ut i løpet av denne våren, opplyser Ole Johan Borge, avdelingsdirektør for helseforskning og helseinnovasjon i Forskningsrådet.

Han legger til at Forskningsrådet også håper å få ut dataene fra forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten før sommeren.

– Deretter vil vi oppdatere statistikken i tråd med at nye data blir tilgjengelige, slik vi ellers gjør for datagrunnlaget i monitoren, skriver Borge i en epost.

Type forskning og helsekategori

I HO21-monitoren kategoriseres forskningen ut ifra Health Research Classification System (HRCS) sine to hovedkategorier: Type forskning og helsekategori. AMFF har allerede gjort en klassifisering for alle doktorgradsprosjektene siden første stipendtildeling i 2008.

På spørsmål om hva slags data som vil kunne hentes ut av monitoren etter hvert, svarer Ole Johan Borge:

– Statistikken vil omfatte vitenskapelige publikasjoner, avlagte doktorgrader og finansiering fra Forskningsrådet for 21 forsknings- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten. Disse tre forskningsindikatorene er basisen for omfordeling av en liten andel av grunntilskuddet til sentrene. Datagrunnlaget er sentrenes innrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 2018-2022.

– Hvorfor har ikke forskning fra kommunal sektor og allmennmedisin vært prioritert tidligere?

– Hittil har det vært manglende statistikk for forskning og innovasjon i og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Innføringen av indikatorer for forsknings- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten er et skritt i riktig retning. Dette, sammen med statistikken fra AMFF, vil gjøre at kommunal sektor er bedre dekket i monitoren. Vi mottar også gjerne forslag til forbedringer eller nye elementer.

– Vil det bli mulig å skille ut forskning innen allmennmedisin som egen kategori?

– Det vil være mulig å finne igjen dataene fra forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten i monitoren, og det samme vil gjelde data fra Allmennmedisinsk forskningsfond.

Medio mars i år har HO21-monitoren data til og med 2021.

– Hvorfor er den ikke oppdatert med nyere statistikk?

– Vi har begynt arbeidet med å oppdatere monitoren med de siste dataene som foreligger på ulike områder. Statistikken fra de ulike dataleverandørene oppdateres på ulike tidspunkt. Noen kilder oppdateres også bare annethvert år. Vi kan ikke oppdatere tall før de er tilgjengelige og klargjort fra våre leverandører. Noen har dataene for året som var klargjort tidligere enn andre. Det handler ofte om kompleksiteten i datasettene. For eksempel er 2023-tall tilgjengelig for kliniske studier fra Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk, journ.anm.) og finansiering av forskningsprosjekter fra Kreftforeningen er publisert. Vi jobber dedikert med å innhente og få ut data fra andre leverandører, svarer Ole Johan Borge.