Oppfordrer fastlegene til å melde interesse for forskningssamarbeid

Prosjektlederen for Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) inviterer fastleger og forskere til å ta kontakt og sier at allmennmedisinere skal være like godt representert som omsorgsforskere i KSF.
illustrasjon colourbox teamwork samarbeid
Gjennom å samordne behov og kunnskapsutvikling, vil midlene utnyttes bedre, ifølge prosjektlederen for Kommunenes strategiske forskningsorgan. Illustrasjon: Colourbox

– Vi må øke forståelsen for kompleksiteten i kommunene og at vi har behov for alt fra allmennmedisinske kliniske studier til kunnskap om endringsprosesser og organisatoriske endringer, og vi vil sikre at allmennmedisinere er like godt representert som omsorgsforskere. Fastleger og allmennmedisinske forskere inviteres til å melde sin interesse – til å ta ballen. Vi stenger ingen dører, sier Gunilla Martinsson, prosjektleder for piloteringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

KSF er en nasjonal forskningsinfrastruktur for kommunal sektor. Målet med KSF er å bidra til kunnskapsløft, innovasjon og utdanning i kommunale helse- og omsorgstjenester (se faktaboks).

– Hvordan vil KSF sikre at forskning i allmennmedisin blir styrket?

– Så lenge vi tar utgangspunkt i kommunens behov, vil ingen bli stemoderlig behandlet. Et viktig prinsipp er at det skal være like mange omsorgsforskere som forskere i allmennmedisin i KSF-klyngene.

Vil kartlegge behovet

Martinsson mener det mangler oversikt over hva kommunene har kunnskap om.

– Gjennom de regionale nettverkene og klyngene kan vi få et realistisk bilde av hvilken forskning vi har behov for og hva som er viktig for å møte samfunnsutfordringene. Det er like mange behov som det er kommuner, og hver region har sine satsingsområder. Men ved å samordne behov og kunnskapsutvikling, kan vi utnytte midlene bedre. For eksempel tester vi nå ut modeller for kunnskapsbasert beslutningsstøtte i vest, mens det i nord er fokus på mer praksisnær forskning. Alle trenger ikke gjøre alt, og til sammen vil vi etter hvert dekke alle behov.

Nær halvparten av kommunene med

Per mars i år er 160 av i alt 356 kommuner interessert i å være med i piloteringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan. KSF Vest, med i alt fire klynger, har kommet lengst og har vært en nasjonal pilot siden starten i 2019/2020.

– Styrken i KSF er klyngeprinsippet, og kommunene trenger ikke ha egne forskere. Vi bruker kompetansen der den er og jobber sammen om å finne svarene på samfunnsutfordringene. 

Nå etableres piloter i de øvrige fire regionene i nord, midt, sør og øst. Tanken er at hver region skal ha tilknyttet flere klynger.

– Hvordan inkluderer dere etablerte forskningsinstitusjoner i KSF-piloten?

– Vi er opptatt av synergieffektene og skal ikke være konkurrenter på de samme områdene. KSF koordinerer samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner. Mange av sentrene og instituttene er derfor allerede med i klyngene, om ikke i alle regioner. Vi håper å lande på en anbefalt modell med prinsipper om hvem som skal være med og hvordan vi skal jobbe. Vi møter en konkurransepreget sektor, og det krever nye arbeidsmodeller.

5 versus 50 år

KSF har sammen med Bergen kommune og Folkehelseinstituttet sett på modeller for kunnskaps- og beslutningsstøtte.

– Vi bygger nå opp rammene for et kunnskapsstøttesystem for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I neste fase vil vi se på hvilken forskningsområder som bør prioriteres nasjonalt. Dette kan vi først mene noe om når alle regioner er oppe og står.

– Og når tror du det vil skje?

– Det er ingen tvil om at vi ville komme langt i løpet av fem år. Hvis vi får statlig finansering fra 2023, er vi i mål om fem år og ikke om 50 år, svarer Gunilla Martinsson.

Ønsker du å melde din interesse for Kommunenes strategiske forskningsorgan, kontakt prosjektleder Gunilla Martinsson på epost: gunilla.martinsson@ks.no

 

Dette er Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

  • KSF er en nasjonal forskningsinfrastruktur for kommunal sektor, med minimum fem regionale samarbeidsorganer.
  • KSF skal jobbe for kunnskapsløft, innovasjon og utdanning i kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • KSF skal samarbeide med og koordinere innsatsen mellom kommunesektoren, akademia og andre interessenter.
  • Nå piloteres KSF innen helse. 
  • Pilotprosjektet i Bergen startet i 2019, og nå piloteres strukturen med regionale samarbeidsorgan også i nord, midt, sør og øst. 
  • I hver region vil det være flere klynger med representanter fra kommunene, fylkeskommunene og fra akademia.
  • KS finansierer KSF-piloten fra og med 2020 til og med 2022.