Utlysning av ph.d. stipender fra Allmennmedisinsk forskningsfond

AMFF utlyser stipender for allmennleger med søknadsfrist 15.9.22. Se lenke i teksten til revidert søknadsskjema og veiledning. Komplett utfylling er viktig for behandling av søknadene.
ipad research stethoscope. ill: Colourbox

Allmennmedisinske ph.d-stipender

Utlysning av forskningsmidler fra Allmennmedisinsk forskningsfond

Søknadsfrist 15.september 2022

Allmennmedisinsk forskningsfond er en stiftelse etablert av Legeforeningen for å fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene. Det lyses ut midler fra dette fondet to ganger årlig.

Fondsstyret legger vekt på:

  • Prosjekter med ph.d grad som mål.
  • Prosjekter som er knyttet til en av de fire allmennmedisinske forskningsenhetene eller en av de allmennmedisinske universitetsseksjonene/faggruppene gjennom veileder med ph.d-kompetanse
  • Allmennmedisinsk relevans
  • Prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet
  • Gode kvalifikasjoner hos søker og veileder

Fondet tildeler midler for maksimalt tre årsverk for den enkelte kandidat. Det gis midler inntil ett år av gangen, i full eller redusert stilling. Fornyet søknad skal vise framdrift i henhold til prosjektplanen. Det kan søkes om støtte til prosjekter med flere forskere eller samarbeidsprosjekt der for eksempel flere allmennmedisinske forskningsenheter deltar.

Det ble i 2016 vedtatt at fondets sats for fullt årsverk skal bindes til forskningsrådets satser. Dette beløpet inkluderer overheadkostnader og lønnsmidler.

Søknad

Elektronisk søknadsskjema skal brukes. Søknader skal ikke sendes som e-post.

Elektronisk søknadsskjema finnes på Allmennmedisinsk forskningsfonds hjemmeside:

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/soknadsskjema/ 


Søknader mottatt etter fristen 15.9.2022 vil ikke bli vurdert.

Krav til innhold i søknaden går fram av det elektroniske skjemaet.

 

Kontaktinformasjon til Allmennmedisinsk forskningsfonds sekretariat:

Jon Ørstavik, tlf: 93008016

Silje Kristine Hals tlf: 47647007

E-post: amff@legeforeningen.no